Novo mesto: 20 milijonov evrov za granitne kocke bi bilo komaj dovolj, kako bo potekal promet?

Glavni trg od zgoraj (vizualizacija)

V središču Novega mesta se začenjajo priprave gradbišča za prenovo Glavnega trga in dela Rozmanove ulice. Pogodbo z izvajalcem za arheološka izkopavanja, podjetjem PJP iz Slovenske Bistrice in nato za gradbena dela z novomeškim CGP-jem, je novomeški župan Gregor Macedoni podpisal 28. avgusta 2017.

To bo le del načrtovanega

V okviru te prenove pa bo šlo le za del načrtovanega, kot so to predvideli v ljubljanskem arhitektskem podjetju ATELIERarhitekti. Zdajšnja prenova je namreč približno tretjina tistega, kar je predvideno. Občina je natečaj za ureditev mestnega središča objavila že 8. januarja 2015, rešitve je nato poslalo 17 ponudnikov, ocenjevalna komisija v sestavi Tomaž Slak (predsednik), Janez Koželj (ljubljanski podžupan) kot podpredsednik in Gregor Macedoni, Izidor Jerala ter Marjan Zupanc pa so nato izbrali projekt podjetja ATELIERarhitekti. Mestna občina Novo mesto pa je temu podjetju samo letos nakazala 159.369,39 evra.

Kaj vse je načrtovano za prenovo?

Občina je z natečajem januarja 2015 želela pridobiti rešitev za: Glavni trg, Rozmanovo ulico do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčevo ulici, Linhartovo ulico, spodnji del Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter kandijsko križišče.

Zdaj bodo obnavljali le del Glavnega trg in del Rozmanove ulice, predračunska vrednost je 5,8 milijona evrov (brez davka), trajalo naj bi dobrih 14 mesecev.

In kaj bodo naredili?

Na Glavnem trgu bo najpomembnejša obnova celotnega infrastrukturnega omrežja. Na novo bodo položili 700 tisoč granitnih kock. Litoželezni pokrovi jaškov ne bodo več vidni, niveleta cestišča se bo v določeni meri prilagodila višini objektov, kar bo polepšalo videz trga. Pripravljalci načrta prenove pa so nadalje predvideli več malih trgov. Tako naj bi po končani prenovi imeli naslednje štiri trge: Trg Pie in Pina Mlakarja, Prešernov trg, Komeljev trg in Trg novomeške pomladi. Kje so predvidena posamezna poimenovanja, je razvidno iz fotografij (vizualizacije), ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Obnova bo po fazah

Macedoni je že ob avgustovskem podpisu pogodbe povedal, da bo prenova potekala po fazah. Prva se bo začela na Pugljevi ulici in delu Glavnega trga. V tem času bo omogočen promet po Sokolski ulici, po Kandijskem mostu pa bo možen samo izvoz iz mestnega jedra. Promet po zgornjem delu Glavnega trga bo urejen mimo Gostišča na Trgu in nazaj proti Rozmanovi ulici. Obvoz za stanovalce bo urejen.

Temu bodo sledijo dela na križišču Pugljeve in Sokolske ulice pri Kandijskem mostu. V tej drugi fazi, ki bo krajša in bo trajala nekaj tednov, bo Kandijski most zaprt za motorni promet. Kako bo urejen promet, bomo poročali, ko bodo začeli s tem. O nadaljnjih fazah pa bo več znano v prihodnjih mesecih.

Kako bo s prometom v času zdajšnje obnove?

Večino nas najbolj zanima, kako bo s prometom in parkiranjem v tem času. Na občini navajajo, da bo za čas prenove bo za stanovalce in uporabnike mestnega jedra prometni režim na širšem območju del prilagojen. V postopku recenzije na DRSI sta prometni ureditvi na obeh najbližjih križiščih na Kandijski cesti. Predvidena je sprememba prednostne smeri na križišču pri mostu in krožišče pri kandijskem parkirišču in stavbi FURS, kar naj bi omogočilo večjo pretočnost prometa.

Za stanovalce in podjetnike bodo uvedeni premostitveni ukrepi. Stanovalci, imetniki letnih dovolilnic, bodo v času del lahko parkirali tudi v Kandiji in na Novem trgu. V naslednjem letu naj bi obstoječi imetniki letnih dovolilnic brezplačno prejeli nove dovolilnice za leto 2018. Slednje mora potrditi še občinski svet. Za obiskovalce mestnega jedra bo omogočeno dvourno brezplačno parkiranje (predvidoma preko SMS-plačila). Obstoječim najemnikom bo omogočen brezplačen najem javnih površin za potrebe gostinskih lokalov. Dostava se bo reševala sproti, za vsak posamezen primer posebej.

Kako bo šel promet po obnovi, tj. ob koncu leta 2018 in dalje?

Glavni trg bo zaprt za promet, v občinski upravi pa so najbolj ponosni na to, da bo manj prometa skozi središče mesta. Tranzitni promet bo namreč zmanjšan. Dostopnost z avtomobili bo sicer še vedno mogoča, pravijo. To naj bi pomenilo, da bo na dveh tretjinah trga po prenovi še potekal promet, ki pa bo enosmeren, kar bo veljalo tudi za Kandijski most, prek katerega bo omogočen samo izvoz iz mestnega jedra. Iz Kandijske na most ne bo več možno zapeljati.

V podjetju ATELIERarhitekti so za potek prometa po obnovi izdelali tudi vizualizacijo. Za lažjo predstavitev: Spodnji del na fotografiji je most preko reke Krke. Glavni trg bo zaprt za promet. Ta bo potekal le iz nasprotne smeri in bo šel enosmerno preko Kandijskega mosta v kandijsko križišče. Parkirišča bodo le v garažni hiši pod Novim trgom in nato na drugi strani mosta, nasproti stavbe Finančne uprave RS (Furs). Zdaj je to parkirišče makadamsko.

Prometna shema po obnovi: razvidno je, da bosta Glavni trg in Rozmanova ulica zaprti za ves promet (razen dostave). Spodnji del fotografije je del, kjer poteka most preko reke Krke (označeno s temnejšim je reka).

Še bolj nazorno, kako naj bi bilo vse urejeno po celotni obnovi, pa je razvidno iz naslednjih fotografij oziroma vizualizacije po celotni prenovi, ki bo, ko bo. Zaenkrat gre namreč le za obnovo Glavnega trga in dela Rozmanove ulice, kamor naj bi po napovedih namestili 700 tisoč novih granitnih kock. Ker gre po naši oceni za približno tretjino, bi za ureditev celotnega projekta obnove po tem sistemu potrebovali okrog 2 milijona novih granitnih kock. Če bo to zdaj stalo okoli 6 milijonov evrov, pa ocenjujemo, da bi prenova v celoti stala okrog 20 milijonov evrov, kar je približno polovica letnega občinskega proračuna, ki bi šel večinoma le za – nove granitne kocke v mestu.

Vizualizacija, kot so jo pripravili v izbranem podjetju ATELIERarhitekti, pri izbiri projekta pa sta imela glavno vlogo med drugim tudi ljubljanski podžupan Janez Koželj in novomeški župan Gregor Macedoni.

Glavni trg spodaj (vizualizacija)
Glavni trg od zgoraj (vizualizacija)
Trg Pie in Pina Mlakarja, vizualizacija
Ureditev na vratih – Prešernov trg (vizualizacija)
Komeljev trg pred knjižnico (vizualizacija)
Podbevškov trg ATP (vizualizacija)
Jakčev trg, vizualizacija
Trg novomeške pomladi (vizualizacija)
Trg novomeške pomladi, pogled proti mestu (vizualizacija)

…………

Prikaz nasprotnih dejstev:

Prenova novomeškega mestnega jedra ne bo stala 20 milijonov evrov

V članku z naslovom »Novo mesto: 20 milijonov evrov za granitne kocke bi bilo komaj dovolj, kako bo potekal promet?«, objavljenim na moja-dolenjska.si 18. 9. 2017, so podane sporne in zavajajoče ter nepreverjene trditve.

Neresnična je trditev, da bodo parkirišča na voljo le v garažni hiši pod Novim trgom in na drugi strani Kandijskega mosta, nasproti stavbe Finančne uprave RS (Furs). Na območju ožjega mestnega središča bo poleg tega namreč možno parkirati še na Prešernovem in Florijanovem trgu ter na Kapiteljski ulici (pod kapitljem in pri škofiji), Jenkovi, Dilančevi, Muzejski in Trdinovi ulici (po zaključeni razširitvi parkirišča). Do začetka prenove Rozmanove ulice pa bo možno koristiti tudi parkirišča za kratkotrajno parkiranje na Rozmanovi ulici.

Pomanjkljiva je navedba del, ki bodo potekala v prvem (od štirih) sklopu prenove novomeškega mestnega jedra, ki zajema Glavni trg ter Pugljevo in vzhodni del Rozmanove ulice. Prenova ne bo potekala predvsem tako, da bo položenih 700 tisoč granitnih kock, olepšana podoba trga in uvedena zapora za promet. Čeprav manj viden, je ključni del ureditev podzemne infrastrukture, ki je v delih mestnega jedra, kjer v zadnjem desetletju ni bila obnovljena, slaba, zaradi dotrajanih materialov pa imajo pristojne službe težko nalogo zagotavljanja osnovnih javnih služb, predvsem komunalne. V sklopu del bo tako izvedena tudi obsežna obnova podzemne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, energetike in telekomunikacij), ki se združuje v tri metre visok in dva metra širok infrastrukturni kolektor. Nad zemljo se prilagodi niveleta cestišča, menja se urbana oprema, osvetlitev, drevesa in tlakovanje z granitnimi kockami, ki pa bo, v nasprotju z navedbami v članku, zajemalo zgolj približno 15 % vseh izvedenih del. Mesto se za promet ne zapira, temveč se s spremembo prometnega režima zmanjšuje tranzitni promet, ki daje prednost pešcem in kolesarjem in trg vrača ljudem.

Naložba v prenovo bo znašala 5.631.415,74 evrov brez DDV, dodatnih 220.258,36 evrov brez DDV bodo znašala arheološka izkopavanja. Pri tem občina računa, da bo 80 odstotkov sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov v sklopu mehanizma Celostnih teritorialnih naložb za prenovo urbanih območij, preostali znesek pa bo zagotovila iz občinskega proračuna.

Neresnična je trditev, da bi celotna prenova stala 20 milijonov evrov. Prenova je razdeljena na štiri glavne sklope:

A: Kandijsko križišče z ureditvijo Trga Novomeške pomladi

B: Glavni trg, Pugljeva ulica in vzhodni del Rozmanove ulice (sklop, ki se prenavlja prvi)

C: zahodni del Rozmanove ulice

D: Prešernov trg, Kastelčeva in Linhartova ulica

Vsak sklop ima povsem svoje specifike, zato vrednosti celotne obnove ni mogoče izračunati na podlagi del, ki bodo izvedena v prvem sklopu obnove. Vrednost za napovedano fazo je znana, ostale vrednosti projekta pa bodo prinesli izvedeni postopki javnega naročanja. Tudi za te faze občina računa, da bo del sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov, zato je neresnična trditev, da bi celotna prenova, ki je napačno ocenjena na okrog 20 milijonov evrov, znašala približno polovico letnega občinskega proračuna. Poleg tega sredstva, kot navedeno, ne bodo namenjena večinoma za nove granitne kocke v mestu, saj te že za prvi sklop prenove znašajo zgolj okrog 15 % investicije.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto