Objavljena dva razpisa za pomoč na obmejnih problemskih območjih

Pokolpje (RIC Bela krajina)

V programu Pokolpje je objavljen nov javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest ter ohranjanje obstoječih. Razpis, kjer bodo razdelili dobrih 410 tisoč evrov, velja za območje občin Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Osilnica, Loški Potok in Kostel. Slovenski podjetniški sklad pa je objavil razpis za mikrokredite za podjetja, v višini od 5000 do 25 tisoč evrov.

Okvirna višina razpisanih sredstev iz Pokolpja znaša 410.344 evrov za leto 2020, od tega 110.344 evrov za turizem. Predvideva se, da je to tudi zadnji razpis iz obstoječega programa Pokolpje.

Rok za oddajo vlog za Pokolpje je do vključno torka, 10. 3. 2020, do 12. ure. Vloge je treba poslati na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Posamični prijavitelj je upravičen do najmanj 10.000 evrov in največ 50.000 evrov sofinanciranja stroškov oziroma državne pomoči.

Pogoji so precej zapleteni, dostopni so na povezavi razpis

Komu je namenjen razpis?

Poleg investicij in delovnih mest je razpis namenjen tudi za prestrukturiranje gospodarstva v omenjenih občinah, za spodbujanje razvoja novih izdelkov, tehnologij, storitev in inovacij, za spodbujanje turizma ter za popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah.

Na razpis, ki je tokrat osmi po vrsti, se lahko prijavijo gospodarske družbe (podjetja) in samostojni podjetniki, vendar pod točno določenimi pogoji, ki so razvidni iz razpisa. Na tem razpisu lahko kandidirajo tudi tuja podjetja, če imajo na dan oddaje vloge v RS registrirano podružnico najmanj 18 mesecev.

Prijaviti pa se ne morejo tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in trgovino oziroma vsi tisti, za katere so državne pomoči zagotovljene iz drugih skladov, ter nekateri drugi točno opredeljeni poklici.

Kdo ni opravičen do sredstev iz Pokolpja?

V nobenem primeru do pomoči niso upravičena podjetja:

 • ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva;
 • ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah;
 • ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov;
 • ki delujejo na področju jeklarstva in železarstva in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov;
 • ki delujejo na področju industrije sintetičnih vlaken in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov;
 • v katerih ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic;
 • ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine;
 • ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev;
 • ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti;
 • ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo;
 • ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
 • samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost;
 • in nekateri ostali.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov ([email protected]) z navedbo zadeve 4300-12/2019.

Mikrokrediti na problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad pa je dodatno objavil razpis za mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Na teh območjih podjetje lahko dobi od 5000 do 25.000 evrov posojila z ročnostjo do pet let in možnostjo uveljavljanja moratorija za odplačilo glavnice do šest mesecev. Posamezno podjetje lahko v okviru razpisa pridobi do največ dve posojili.

Do posojila so upravičena le podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem oziroma obmejnem območju vsaj zadnjih šest mesecev. Za problemska štejejo območja občin iz Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika) ter občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Ta razpis je odprt do 1. oktobra 2020. Več podatkov o posojilih je na voljo tukaj: podjetniskisklad

C. R.