Nadgradnja dolenjske železniške proge

(vir: sl.wikipedia.org)

Nadgradnja regionalne železniške proge na relaciji državna meja s Hrvaško – Metlika – Ljubljana (t. i. dolenjska proga) je predmet številnih obravnav. Zato smo pristojno Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) vprašali, kakšne aktivnosti potekajo na tem področju.

Pojasnili so nam, da je bila regionalna železniška proga št. 80, to je na relaciji državna meja – Metlika – Ljubljana obravnavana v nalogi, ki je bila izdelana konec leta 2020.

Naloga se je imenovala Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR. Na podlagi ugotovitev je direkcija nato pristopila k nadgradnji te regionalne železniške proge.

Potreben postopek državnega prostorskega načrtovanja bo izveden po odsekih.

Odsek Ivančna Gorica – Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor je javno že objavilo pobudo za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje odseka Ivančna Gorica – Ljubljana. Analizirane so tudi prejete smernice za načrtovanje in predlogi zainteresirane javnosti. Predlog sklepa o Državnem prostorskem načrtovanju pa bo obravnavala Vlada RS.

Odsek Birčna vas – Ivančna Gorica

Na odseku Novo mesto (Birčna vas) – Ivančna Gorica je v izdelavi pobuda za državno prostorsko načrtovanje, ki se nanaša na nadgradnjo obstoječe proge. Cilj je povečanje zmogljivosti in varnosti prometa, skrajšanje potovalnega časa in možnost vzpostavitve taktnega voznega reda v konicah.

Načrtovana nadgradnja obsega posodobitev obstoječe proge, vzpostavitev dvotirnosti in elektrifikacije, preureditev postaj in postajališč, zmanjševanje nivojskih križanj in nadomeščanje z izvennivojskimi križanji ter druge spremljajoče ureditve.

V okviru priprave pobude so bila izvedena posvetovanja z občinami, kjer poteka t. i. dolenjska proga. Cilj posvetov je bil zgodnja seznanitev z izhodiščnimi rešitvami načrtovanja dvotirne proge, izmenjave podatkov, predlogov in načrtov, tako z vidika prostorskega in razvojnega načrtovanja v vplivnem območju proge kot tudi z vidika načrtovanja lokalnega prometa, ter morebitnimi drugimi načrtovanimi investicijami na vplivnem območju proge.

Pomemben cilj je tudi uskladitev ureditve postaj in postajališč oz. ureditev multimodalnih točk ob njih ter predlogov lokacij izven nivojskih križanj s progo.

Pobuda za državno prostorsko načrtovanje bo predvidoma izdelana do konca februarja 2022, postopek državnega prostorskega načrtovanja pa bo potekal skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju.

Odseki nadgradnje od Metlike oz. državne meje

V nadaljevanju bo obravnavan tudi naslednji odsek oz. odseki nadgradnje te regionalne železniške proge od Metlike oz. državne meje.

V letih 2022–2028 je na tej progi predhodno predvidena nadgradnja določenih postaj in postajališč, za izvedbo katerih ni potrebno sprejetje Državnega prostorskega načrta (DPN), hkrati pa je predvidena še nadgradnja signalnovarnostnih naprav ter uvedba daljinskega vodenja prometa na celotni progi.

A. L.