Na predvečer kulturnega praznika zasedali tudi v Mirni

Mirna na Dolenjskem (wikimedia.org)

V sredo so se na 21. redni seji sestali tudi člani Občinskega sveta Mirna in potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva 3,65 milijona evrov prihodkov in 3,77 milijona evrov odhodkov.  

V rebalansu so največje spremembe na štirih projektih. Prvi je regionalna kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog, kjer se z rebalansom načrtujejo sredstva za projekt v višini 16.000 evrov. Vodilni partner je Občina Trebnje, 5291 m dolga kolesarska povezava pa bo zagotavljala varno mobilnost športno aktivnih občanov. Občine želijo projekt prijaviti na razpis prednostne naložbe 4.4 Trajnostna mobilnost.

Tudi zato se je mirnski občinski svet seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta Regionalna kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog, še pred tem pa tudi z DIIP za PIC Mirna – 2. faza, ki je drugi projekt, za katerega z rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 366.124,90 evra za gradnjo nepremičnin, nakup nezazidanih zemljišč, stroške informiranja, pravne storitve, dokumentacijo in nadzor. Občina Mirna bo za ta projekt pridobila sredstva v višini 276.774,30 EUR (razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Tretji projekt je UGO, Učenje in gibanje za okolje, za katerega so z rebalansom proračuna zagotovili 102.489,00 evrov za ureditev platoja, izgradnjo kolosteze, ureditev dveh kegljišč in motorični poligon. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – LAS DBK v višini 67.206,08 evra.

Četrti projekt pa je povezan z vrtcem Deteljica. Za načrtovano širitev in adaptacijo vrtca se letos zagotavljajo sredstva v višini 30.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije, gradnja pa se bo začela prihodnje leto.

Mirnski občinski svet je sprejel še letne programe s področja športa, kulture, otrok in mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva, ki so podlaga za pripravo razpisov za sofinanciranje programov in projektov. Občinski svetniki so se seznanili tudi z dogovorom o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, za katerega bo skrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje.

V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje so imenovali Stanka Tomšiča, v Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje Igorja Kašiča in v Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje Barico Kraljevski.

Vir: Občina Mirna

C. R.