Mirna Peč: Letos bodo dobili zdravstveno postajo

Mirna Peč (www.mirnapec.si)

Občinski svet občine Mirna Peč bo jutri potrjeval razvojno izredno naravnan rebalans proračuna za leto 2018, kjer bodo bistveno povečali prihodke. Za investicije je namenjenih kar 69,26 odstotka vsega denarja, pri tem bodo 2,09 milijona evrov pridobili od evropskih skladov. V letu 2018 bo v kraju zaživela tudi zdravstvena postaja.

Mirnopeški občinski svet bo jutri potrjeval rebalans občinskega proračuna za leto 2018, ki je glede na zdaj veljavnega bistveno popravljen. Prihodke iz 5,3 milijona evrov povečujejo na 7,4 milijona evrov, od tega bo kar 2,7 milijona evrov nepovratnih sredstev, kjer največ denarja pričakujejo iz državnega proračuna in evropskih skladov. Načrtovani odhodki v višini 7,8 milijona evrov bodo za 394 tisoč evrov višji od prihodkov.

V okviru proračuna bodo kar 69,26 odstotka vseh odhodkov namenili za investicije. To pomeni 5,4 milijona evrov, kar je za 2,4 milijona več kot so prvotno načrtovali.

Iz evropskih skladov bodo letos prejeli 2,09 milijona evrov. Največji projekti, kjer bo vključen evropski denar, so:

  • Izgradnja vodovodne infrastrukture – Oskrba s pitno vodo Suhe krajine: občina bo prejela 1,72 milijona evrov
  • Izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni – IC Dolenja vas – izgradnja nove dostopne ceste: iz eu-skladov 270.412 evrov
  • ureditev Mirnopeškega Slakovega centra: 83.175 evrov
  • Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov: 5.760 evrov
  • Ureditev tematske poti – PSPM: 16.000 evrov

Občina se bo letos zadolžila za 870 tisoč evrov, od tega bodo 800 tisoč evrov potrebovali za zalaganje sredstev v projektu Oskrba s pitno vodo, za čas do prejema denarja iz evropskih skladov. Hkrati občina načrtuje, da bo v letu 2018 odplačala za 945.884 evrov posojil poslovnim bankam, ki zapadejo v plačilo.

Ureditev Mirnopeškega Slakovega centra

Za ta projekt, ki že poteka, bodo iz EU letos prejeli 83.175 evrov. Namen projekta je vzpostaviti delovanje Slakovega centra v povezavi z lokalnimi in dolenjskimi ljudskimi običaji, ki bo osrednja povezovalna točka kulturno – turističnega razvoja območja Mirne Peči in sosednjih dolenjskih občin. V začetni fazi bodo obnovili objekt, uredili center, prostore in postavili stalno Slakovo razstavo, kar vse bo na 600 kvadratnih metrih. V drugi fazi bodo aktivnosti usmerjene v izdelavo programa delovanja Centra – oživitev obnovljenega objekta z novimi vsebinami. Velika dodana vrednost projekta pa bo spominska zbirka Lojzeta Slaka, kot nov turistični produkt. V tem centru je predvideno tudi novo delovno mesto.

Iz Načrta razvojnih programov je razvidno, da je občina za naložbe v letih pred 2018 namenila 15,6 milijona evrov, od tega je bilo 10,6 milijona evrov občinskih sredstev, 1,4 milijona evrov evropskega denarja in 3,6 milijona iz državnega proračuna.

V letu 2018 zdravstvena postaja v Mirni Peči

Svetniki bodo obravnavali tudi poročilo o poslovanju Zdravstvenega doma Novo mesto v letu 2017 in načrt za leto 2018. Pomembno sporočilo v tem delu je, da je Zdravstveni dom lani posloval zelo dobro in tudi ustvaril presežek prihodkov nad odhodki tako iz javne službe kot iz tržne dejavnosti. Večino načrtovanih programov so tudi udejanjili. Za Mirno Peč pa je pomembno, da je imel Zdravstveni dom Novo mesto, ki pokriva tudi to občino, lani načrtovano investicijo v ureditev zdravstvene postaje v Mirni Peči. Pripravili so projektno dokumentacijo, na podlagi te so nato januarja 2018 pridobili gradbeno dovoljenje. Ureditev prostorov je predvidena v letu 2018.

Zdravstveni dom Novo mesto ima že zagotovljen kader za dodatni program splošne zdravstvene dejavnosti v Mirni Peči.

Občinski svet ima jutri na dnevnem redu 13 točk. Svetniki bodo obravnavali spremembe pri zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov in potrjevali poslovni načrt Komunale Novo mesto za leto 2018. Ker je čas zaključnih računov za leto 2017 je na dnevnem redu tudi obravnava in izdaja soglasja k letnemu poročilu za leto 2017 in načrt dela v letu 2018 za Osnovno šolo Toneta Pavčka v Mirni Peči.

A. L.