Mirna Peč: Gospodarska cona se širi

Mirna Peč (vir: arhiv)

Podjetje Cecomp namerava v Gospodarski coni Dolenja vas v Občini Mirna Peč zgraditi novo industrijsko halo, Renault Nissan pa nov center za izobraževanje.

Agencija RS za okolje (Arso) je podjetju Cecomp 18. junija 2019 izdala sklep, da jim za širitev ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Iz obrazložitve je razvidno, da nameravajo zgraditi novo industrijsko halo z bruto tlorisno površino 11.400,60 kvadratnega metra. Izgradnja bo potekala v treh gradbenih fazah. Nova industrijska hala bo funkcionalno in prostorsko povezana z že obstoječo industrijsko halo Cecompa v tem delu gospodarske cone ob avtocesti v trenutni velikosti 8.562,36 kvadratnega metra.

Po izgradnji nove hale bo skupna površina Cecompa 19.962,96 kvadratnega metra. Poleg hale bodo zgradili še 51 novih parkirnih mest (k obstoječim petdesetim).

Glavna dejavnost Cecompa je izdelovanje poizdelkov iz pločevine za avtomobilsko industrijo. Kupci te izdelke predelajo in jih nato vgradijo v vozila.

V novi hali bodo prostori namenjeni za skladiščenje izdelkov in surovin  za potrebe obstoječe proizvodnje, namenjene avtomobilski inudstriji. Objekt bo v dimenzijah 101 krat 58 metrov, najvišja višina objekta bo 13 metrov. Načrtovana letna proizvodnja Cecompa po izgradnji dodatne hale in z obstoječim objektom bo okoli 40.000 ton pločevine, kar je 5,25 milijona izdelkov. Surovine bodo dovažali sedemkrat dnevno, odvoz končnih izdelkov pa bo potekal 12- do 13-krat dnevno. Vsa tovorna vozila bodo priklopniki. Območje se nahaja ob avtocesti. Novo halo nameravajo zgraditi v treh fazah, skupno v 23 mesecih.

Italijanska družba Cecomp je nov proizvodni objekt odprla oktobra 2013. V njem izdelujejo tiskano pločevino za avtomobilsko industrijo, njihov kupec je predvsem novomeški Revoz.

Nov center za izobraževanje Renault Nissan

Nov izobraževalni center bo glede na načrte postavljen na trenutno nepozidanem predelu v gospodarski coni, ki leži ob priključni cesti naselja Mirna Peč na avtocesto Ljubljana – Obrežje. Izgradnja izobraževalnega centra je načrtovana na vstopu v gospodarsko cono.

V ta namen trenutno poteka lokacijska preveritev, s katero se uvajajo odstopanja, ki so skladna z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije iz Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občinski urbanist je ob tem zapisal, da gradnja centra ni v nasprotju z javnim interesom, prav tako individualno odstopanje ni v nasprotju s cilji prostorskega načrta razvoja občine. Predvidena gradnja ne omejuje dostopov do ostalih zemljišč, območje pa se navezuje na obstoječo prometno cesto. Predvidena gradnja izobraževalnega centra Nissan Renault pa ne bo imela bistveno večjih vplivov na okolico, kot jih imajo ostale dopustne gradnje v tej namenski rabi.

Gradivo je objavljeno na spletni strani mirnapec.si

Koliko novih delovnih mest bo prinesla širitev v mirnopeški gospodarski coni zaenkrat ni znano. Glede na število parkirnih prostorov zgolj v Cecompu je možno sklepati o skupno 100 zaposlitvah. V letu 2018 je imel Cecomp okoli 38 zaposlenih, število se je letno povečevalo. Dodatne zaposlitve bo nedvomno prinesel tudi nov center za izobraževanje.

Vir: Občina in Arso.

J. M.