Ministrstvo objavilo dokumentacijo za prvi odsek južnega dela 3. razvojne osi

Hitra cesta. (Fotografija je simbolična.)

Ministrstvo za okolje, ki vodi integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo prvega odseka južnega dela 3. razvojne osi med dolenjsko avtocesto in priključkom Maline, je objavilo s tem povezano dokumentacijo.

Do 18. januarja ima zainteresirana javnost možnost oddati pripombe, upravičenci pa lahko priglasijo udeležbo v postopek.

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja je podala Družba za avtoceste RS (Dars), ki je investitor gradnje prvega odseka južnega dela tretje razvojne osi, to je prvo in drugo etapo gradnje hitre ceste med avtocesto Ljubljana-Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Za gradnjo je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Udeležbo v postopek lahko med drugim priglasijo lastniki nepremičnin in imetniki druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, lastniki zemljišč, ki mejijo na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, še nekateri drugi in tudi nevladne organizacije in civilne iniciative, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je v zadnjih mesecih večkrat ocenil, da bi se prva gradbena dela na tem delu tretje razvojne osi lahko začela prihodnje leto.

Ta prvi odsek je pomemben predvsem za nekatere velike novomeške industrijske družbe, medtem ko Belokranjci že dolgo časa čakajo predvsem na premike pri odseku med Malinami in Metliko s predorom pod Gorjanci ter nato še pri kraku nove ceste proti Črnomlju.

Geološke meritve in nekateri drugi uvodni postopki za gradnjo predora pod Gorjanci že potekajo.

V začetni fazi je tudi projektiranje, hkrati pa na ministrstvu za infrastrukturo končujejo tudi resolucijo, da bi za t. i. belokranjski cestni ipsilon od Malin do Metlike in Črnomlja zadolžili Dars. Zdaj je zanj zadolžena direkcija za infrastrukturo, ki pa nima takšnih zmožnosti glede projektiranja hitrih cest kot Dars. O resoluciji bo odločala vlada in nato državni zbor.

M. D.