Metlika: Vsi javni zavodi lani poslovali pozitivno

Člani in članice Občinskega sveta Občine Metlika v obdobju 2022 - 2026, z županjo Martino Legan Janžekovič. (vir: arhiv)

V četrtek, 28. marca 2024, je v sejni sobi Občine Metlika potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika. Dnevni red je obsegal 15 točk. Uvodoma so sprejeli zapisnika prejšnje redne in 1. izredne seje ter dveh dopisnih sej.

Nato so se seznanili z letnimi poročili o poslovanju v letu 2023 vseh sedmih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Metlika in imajo sedež v občini.

Vseh sedem obravnavanih javnih zavodov je lani ustvarilo pozitiven poslovni rezultat, kar je spodbudna novica.

Obravnavali so poročila zavodov: Otroški vrtec Metlika, Osnovna šola Podzemelj, Osnovna šola Metlika, Ljudska knjižnica Metlika, Belokranjski muzej Metlika, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika ter Zdravstveni dom Metlika.

Občinski svet je podal tudi soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost oz. določil višino delovne uspešnosti ravnateljev in direktorjev šestih javnih zavodov, ki so v lasti ali solasti občine.

V okviru kadrovskih zadev so člani sveta podali pozitivno mnenje k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, v Enoti Metlika, za mandatno obdobje 5 let, ter soglasje k imenovanju direktorice Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, za mandatno obdobje 5 let.

Na seji so bravnavali in sprejeli še zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2023, letno poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Metlika za leto 2023 ter Plan javnega podjetja Komunala Metlika za leto 2024 in Elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Metlika.

Sprejeta sta bila predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika in Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike, s katerima sta ta usklajena s sprejeto novo Uredbo Komisije EU z dne 13. december 2023.

Na seji so sprejeli še nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Metlika.

Na podlagi sprejetega pravilnika bo občina sledila ciljem razvoja kmetijstva in podeželja v programskem obdobju 2024–2030, kot so: zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine, povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Člani sveta so podali soglasje k nadaljevanju postopkov o uvrstitvi Vuzemskih plesov in iger iz Metlike na reprezentativni seznam kulturne dediščine človeštva (UNESCO) ter sprejeli vseh pet premoženjskopravnih zadev.

A. L.