Metlika: Po vstopu Hrvaške v schengenski prostor, vrtci dražji

Z ene izmed sej metliškega občinskega sveta v zdajšnji sestavi. (vir: arhiv)

V četrtek, 19. januarja 2022, je v sejni sobi Občine Metlika potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika. V okviru dnevnega reda je bilo obravnavanih 9 točk dnevnega reda.

Obravnavali so informacijo o delu Policije po vstopu Hrvaške v schengenski prostor, določili so nove cene otroškega varstva v vrtu, obravnavali problematiko pomoči na domu in investicijo v Domu starejših.

Podali so še soglasje za potrebe Dolenjskih lekarn, določili prejemnike Ganglovih priznanj in imenovali člane odborov za nemoteno delo občinskega sveta.

Mejne zadeve

Člani občinskega sveta so se seznanili z organizacijo dela Policije po vstopu sosednje Hrvaške v schengenski prostor. Informacije sta podala Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto, in Robert Krajnc, pomočnik načelnika Policijske postaje Metlika.

Prisotne sta seznanila, da policije na Mednarodnem mejnem prehodu Metlika in na vseh maloobmejnih, od 1. 1. 2023, z vstopom Hrvaške v schengenski prostor, ni več. Od tega dne so meje odprte in je možen prost prehod. Objekti na teh prehodih bodo zaenkrat ostali, promet bo speljan tako, da bo vožnja varna. Dotaknila sta se tudi maloobmejnega prehoda na Rakovcu in povedala, je žica odstranjena, vendar prehod zaenkrat še ni v funciji. Promet je še naprej prepovedan, saj most zaradi poškodb ni varen.

S strani članov občinskega sveta je bil podan predlog, da skupaj z občino Ozalj zahtevajo od držav Slovenije in Hrvaške, da se sanacija mostu čim prej izvede in prebivalcem na obeh straneh omogoči lažji in hitrejši prehod.

Povišanje cen v vrtcu  

Po daljši razpravi so člani občinskega sveta sprejeli sklep o povišanju cen v Otroškem vrtcu Metlika. Za 1. starostno skupino bo cena višja za 21,71 %, za drugo pa za 20,96 %.

Razlogi za povečanje cen so višji stroški materiala in storitev, zakonsko povečanje plač in povečanje stroškov živil.

Pomoč družini na domu

Na seji je bila s strani direktorice Doma starejših občanov Metlika, Ive Lozar, podana informacija o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. Predstavila je izvedeno investicijo na enoti za demenco in začetek rekonstrukcije objekta na Mestnem trgu.

Dolenjske lekarne

Svetniki so podali soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Nov status pomeni uskladitev s trenutno veljavno zakonodajo in določa notranjo organizacijo zavoda, naloge organov, način njihovega delovanja in odločanja, način poslovanja in druga vprašanja, pomembna za delovanje javnega lekarniškega zavoda. Javnemu lekarniškemu zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto so izdali tudi soglasje k pobudi za odprtje nove organizacijske enote lekarne v Mačkovcu (Supernova, Novo mesto).

Ganglova priznanja

Sprejeti so bili sklepi o dobitnikih Ganglovih priznanj, ki bodo podeljena na osrednji občinski slovesnosti ob kulturnem prazniku.

Ganglova priznanja bodo prejeli:

  • Prireditveni odbor Pridi zvečer na grad, za organizacijo 30. mednarodnih poletnih kulturnih prireditev »Pridi zvečer na grad«,
  • Janez Pezdirec, za ohranjanje in raziskovanje nesnovne ljudske dediščine in produkcije dveh filmov z etnološko vsebino,
  • ter Katja Banovec Vrviščar, za izjemni dosežek najboljše solistke na koncertu »Za bisernico in tamburaški orkester«.

Soglasno je bil sprejet tudi sklep, da se Ganglova plaketa podeli Vladimiri Škof, za pobudo in dolgoletno organizacijo Extempora mladih likovnikov Bele krajine.

Kadrovske zadeve

Na seji so bili v okviru kadrovskih zadev imenovani člani stalnih delovnih teles občinskega sveta kot tudi člani Nadzornega odbora Občine Metlika, Komisije za priznanja, Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o., Delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti, Sveta uporabnikov javnih dobrin, Sveta lokalne skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina ter člana Razvojnega sveta regije JV Slovenije za programsko obdobje 2021-2027.

A. L.