Metlika: Občinski svet sprejel številne investicije

Z ene izmed sej metliškega občinskega sveta v zdajšnji sestavi. (vir: arhiv)

Včeraj je v sejni sobi Občine Metlika potekala 4. redna seja metliškega občinskega sveta, svetniki so obravnavali osem točk dnevnega reda. Občinskega sveta Občine Metlika.

V okviru dnevnega reda je bilo obravnavanih 8 točk.

Po obravnavi zapisnika prejšnje seje so člani občinskega sveta obravnavali in sprejeli pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije za zgodovinska mestna središča in vzpostavitev razvojnega nepremičninskega sklada na nacionalni in lokalni ravni za zgodovinska mestna središča.

Ta za stara mestna jedra pomeni edino možnost in priložnost za gospodarski, družbeni, kulturni in turistični razvoj ter da postanejo prijazno bivalno in razvojno okolje za mlade in družinska podjetja.

Proračun za leto 2023

Sledila je obravnava in sprejem predloga proračuna Občine Metlika za leto 2023 v drugi obravnavi. Prihodki so planirani v višini dobrih 10,7 milijona evrov, kar je za 10 % več od lanskega plana, odhodki pa v višini 11,5 milijona evrov, od tega je slabih 40 % odhodkov namenjenih investicijam.

Investicije

Med največjimi letošnjimi investicijami občine sta zaključek izgradnje prizidka pri Zdravstvenem domu Metlika ter izgradnja kanalizacije, pločnika in javne razsvetljave v naselju Klošter.

V okviru varovanja okolja je letos predvidena tudi izgradnja kanalizacije v naselju Svržaki.

Na področju cestne infrastrukture je namenjenih 335.000,00 EUR za obnovo cest po krajevnih skupnostih. Načrtovana je tudi izgradnja cestne razsvetljave v naselju Božakovo.

Na področju športa so v letošnjem proračunu predvidena sredstva za položitev umetne trave na pomožnem igrišču v športnem parku Podzemelj ter za rekonstrukcijo košarkarskega igrišča Beti, v kolikor bosta projekta prejela predvidena sofinancerka sredstva.

Za potrebe otroškega vrtca Metlika je planiran nakup novega kombija, za potrebe Zdravstvenega doma Metlika pa novo reševalno vozilo.

Med predvidenimi letošnjimi aktivnostmi je tudi rekonstrukcija stopnišča Pungart pri OŠ Metlika.

Za potrebe zagotovitve prostora za gospodarske in centralne dejavnosti so predvidena sredstva za občinski podrobni prostorski načrt Gradac in Ciglenica.

Zaradi zelo uspešno izvedenega projekta Grajsko drsališče, katerega pobudniki so bili mladi, bodo tudi letos sofinancirali del teh stroškov. Z namenom oživitve kopališča Metlika bodo tudi tam s pomočjo povezovanja različnih društev, zlasti mladinskih, letos začeli z aktivnostmi.

Ostalo

V povezavi s sprejemom predloga proračuna je bil sprejet še Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2023.

Na seji je bil sprejet tudi Plan javnega podjetja Komunala Metlika d. o. o. za leto 2023.

Obravnavan in sprejet je bil še predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike, ki pomeni za 1.000,00 EUR povečanje maksimalne višine sofinanciranja obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru, in sicer iz 2.000,00 EUR na 3.000,00 EUR.

A. L.