Krka: Presenetili s poslovnimi rezultati, delnica najdražja po letu 2016

Krka, tovarna zdravil, v Ločni. (vir: krka.biz)

Včeraj je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 25. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., iz Novega mesta. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

 

Mojca Osolnik Videmšek (vir: krka.biz)

Seznanili so se tudi z odstopom člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja, ki se je zaposlil v Krki konkurenčnem podjetju. Za novo članico nadzornega sveta za naslednjih pet let so izvolili Mojco Osolnik Videmšek, znano kot nekdanjo sodelavko Janeza Drnovška, pozneje med drugim tudi članico uprave Gorenjske banke.

Odločili so tudi, da se delničarjem izplača dividenda v višini 3,20 evra bruto na delnico, kar je 10,3 % več kot lani.

Lanski dobiček v višini 189.467.357,33 evra so razdelili za naslednje namene:

 • za dividende (3,20 evra bruto na delnico) 658.819,20 evra,
 • za druge rezerve iz dobička 904.269,06 evra,
 • za prenos v naslednje leto 904.269,07 evra.

Dividende bodo delničarjem začeli izplačevati 18. julija 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, na dan 17. julija 2019.

Presenetili s poslovnimi rezultati za 1. polletje 2019

Jože Colarič (vir: Wikipedija)

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je na skupščini predstavil tudi ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2018 in nekatere podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju 2019.

Iz Krkinega sporočila je razvidno, da so v prvem polletju letos:

 • ustvarili 761,8 milijona evrov prihodkov iz prodaje, kar je za 12 % več kot v istem obdobju lani;
 • na trgih zunaj Slovenije so prodali za 714,7 milijona evrov izdelkov, kar predstavlja kar 94 % prodaje izdelkov in storitev skupine Krka;
 • količinsko so prodali 7,4 milijarde enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju;
 • prodajo so povečali v vseh regijah;
 • na domačem trgu so prodali za 45 milijonov evrov izdelkov in storitev, povečanje je 4 %;
 • prodajo so povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev;
 • prodali so za 643,2 milijona evrov zdravil na recept, kar je za 13 % več kot v enakem lanskem obdobju;
 • zdravila na recept predstavljajo 84,7 % prodaje skupine Krka, ostalo so izdelki brez recepta (8,2 %), veterinarski izdelki (2 %) in zdraviliško-turistične storitve (2,4 % v skupni prodaji).

Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v prvem polletju letos v višini 139,9 milijona evrov je za 37 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Konec junija 2019 je bilo v skupini Krka 11.523 zaposlenih, kar je 133 oziroma 1 % več kot na začetku leta. Polovica jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 53 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki (doma in v tujini) delalo 12.590 zaposlenih.

Konec junija 2019 je imela Krka 49.562 delničarjev.

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2019 znašal 62,80 evra, kar je 8,7 % več kot konec leta 2018, ko je znašal 57,80 evra.

Uprava na poslovno leto 2019 gleda optimistično. Če bodo razmere do konca leta ostale približno takšne, kot so na Krkinih glavnih trgih danes, predvidevajo, da bosta prodaja, predvsem pa dobiček, višja od načrtovanih.

J. M.