Krka objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2021

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 395,8 milijona evrov, kar je 14 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 86,4 milijona evrov čistega dobička oziroma 1 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Jože Colarič (vir: Wikipedija)

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tem povedal:

“V skupini Krka smo v prvem četrtletju 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Zabeležili smo drugo največjo prodajo v prvem četrtletju in največji četrtletni čisti dobiček v Krkini zgodovini. Lansko prvo četrtletje je bilo specifično zaradi velikega povečanja povpraševanja, do katerega je prišlo med prvim valom pandemije covida-19, in s tem tudi prodaje. Na drugi strani so se zaradi vpliva pandemije lani zmanjšale nekatere vrste stroškov, kar je še povečalo dobiček iz poslovanja skupine Krka.

Zaradi tega izidi lanskega in letošnjega prvega četrtletja niso neposredno primerljivi.

Če poslovanje v prvem četrtletju 2021 primerjamo s poslovanjem v prvem četrtletju 2019, je bila prodaja skupine Krka letos večja za 5 %, dobiček iz poslovanja za 33 % in čisti dobiček za 23 %. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni.

Pandemija še vedno vpliva na izvajanje marketinških aktivnosti, prav tako je v prvem četrtletju vplivala na manjšo prodajo nekaterih skupin izdelkov, kot so antibiotiki in sezonski izdelki brez recepta, ter zdraviliško-turističnih storitev. Za razvoj in raziskave so namenili 9,9 % prihodkov od prodaje, še naprej pa skrbimo za zdravje in zaščito zaposlenih, zagotavljamo nemoteno dobavo vseh izdelkov in sledimo začrtanim ciljem.”

V skupini Krka je bilo konec marca 11.639 zaposlenih, od tega v tujini 5375, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.539 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljajo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec marca smo imeli 109 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujejo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko.

Ob Krkini podpori je konec marca študiralo 150 zaposlenih, od tega 42 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji: 47.201 delničarjev

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 31. 3. 2021 znašal 94,60 evra, kar je 3,5 % več kot konec leta 2020. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,1 milijarde evrov. Konec marca je imela Krka 47.201 delničarjev. V prvem četrtletju sta se povečala deleža slovenskih fizičnih oseb in lastnih delnic. Delež pravnih oseb in skladov je ostal nespremenjen, delež mednarodnih vlagateljev se je zmanjšal za 0,4 odstotne točke. V prvem četrtletju 2021 je Krka pridobila 30.443 lastnih delnic. 31. 3. 2021 je imela 1.572.217 lastnih delnic, kar predstavlja 4,794 % osnovnega kapitala.

Poslovanje v nadaljevanju leta 2021

V Krki navajajo, da bo uspešnost poslovanja v letu 2021 še naprej odvisna tudi od pandemije covida-19 in globalnega okrevanja po njenem koncu, dogodki in procesi, povezani s pandemijo, pa so še vedno nepredvidljivi, kljub temu vse ključne aktivnosti (razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja) v Krki potekajo v skladu z načrtovanimi cilji za leto 2021 in ključnimi strateškimi usmeritvami.

M. D.