Kočevje: Objavljen javni razpis za pomoč romskim družinam

Občina Kočevje (stavba občinske uprave, arhiv)

Občina Kočevje ima objavljen javni razpis za pomoč romskim družinam in posameznikom, namen razpisa je sofinanciranje trajnih rešitev stanovanjskih razmer. Na voljo je 60.000 evrov, razpis je odprt do 21. julija 2020, prednost pri odobritvi sredstev bodo imeli Romi, stanujoči v Podgorski ulici 23 v Kočevju.

Občina bo sofinancirala:

  • Nakup nepremičnine: stanovanja ali stanovanjskega objekta do višine 50 % celotne kupnine oz. največ do 15.000 evrov na posameznega upravičenca;
  • Plačilo komunalnega prispevka do višine 50 % celotnega zneska računa oz. največ do 2000 evrov na posameznika;
  • Nakup parcele za postavitev stanovanjskega objekta do višine 50 % celotnega zneska oz. največ do 3000 evrov na posameznega upravičenca.

Prednost pri reševanju vlog oziroma pravico do sofinanciranja v letu 2020 bodo imeli Romi, stanujoči na naslovu Podgorska ulica 23 v Kočevju, ki bodo z lastnimi sredstvi pristopili k trajni rešitvi njihovega stanovanjskega problema.

Na razpis se lahko prijavi po en član romskega gospodinjstva in posameznik. Ta mora imeti slovensko državljanstvo, stalno prebivališče na območju občine Kočevje, v občini mora dejansko prebivati neprekinjeno najmanj 15 let. Poravnane mora imeti vse obveznosti do občine in njenih zavodov ali podjetij, imeti mora že verodostojne listine za sofinanciranje (sklenjeno notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo, odločbo ali potrdilo o plačilu komunalnega prispevka in potrdilo o plačani kupnini ali delu kupnine za parcelo).

Občina bo prijave točkovala, merila so število družinskih članov, število šoloobveznih otrok, stalnost bivanja v občini in redna prisotnost šoloobveznih otrok v preteklem šolskem letu.

Stavba na Podgorski ulici 23 v Kočevju. (vir: Google)
  • Javni razpis je objavljen tukaj
  • Vloga je na voljo na naslednji povezavi: Vloga

A. L.