Kočevje: Občinski svetnik Luka Bubnjić o stanju v občini in načrtovani izgradnji novega vrtca

Vrtec Kočevje - enota Ostržek

Občina Kočevje je 29. novembra v Uradnem listu RS objavila odlok, iz katerega je razvidno, da bo vrtec v Kočevju gradila s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. V okviru tega bodo izvedli projektiranje, delno rušitev obstoječega objekta vrtca in povezovalnega trakta, izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje objekta vrtca.

Novi vrtec bo umeščen na zemljiščih, ki so v lasti Občine Kočevje. Način financiranja še ni določen, za to in časovno dinamiko bo sklenjena posebna pogodba. Odprtih je še več ostalih vprašanj, tudi zasebnega partnerja bodo iskali z javnim razpisom. Po doslej znanih ocenah pa bo investicijska vrednost izgradnje novega vrtca okoli 7 milijonov evrov. O vsem tem bo še veliko razprav, tudi na občinskem svetu, pred tem bodo še javni razpisi, ki jih bomo lahko spremljali. Javne bodo tudi pogodbe.

V slovenskem oziroma vsaj v našem delu gre sicer za precej novo stvar, zato smo se po odgovore o tem, zakaj tako, in kako je sicer zdaj v Kočevju, tudi na področju brezposelnosti, na primer, odpravili kar k tamkajšnjemu občinskemu svetniku Luki Bubnjiću, ki je tudi glasoval za tovrstni način reševanja vrtčevske problematike. Kaj nam je povedal, preberite v nadaljevanju.

Kako ocenjujete javno-zasebno partnerstvo izgradnje, ali ni možno pridobiti drugih sredstev?

Kot občinski svetnik sem glasoval za izgradnjo vrtca, saj le tako lahko omogočimo našim najmlajšim otrokom kakovostno bivanje v vrtcu. Vrtec bo 16-oddelčni, tako da bodo v njem zaposleni imeli boljše pogoje za delo in kakovostno izvajanje programov.

Sam sem imel tudi nekaj pomislekov glede javno-zasebnega partnerstva, saj bomo v 15 letih preplačali vrtec za več kot 2 milijona evrov kot če bi projekt financirali s “subvencijo Eko sklada” ali z lastnim denarjem.

Glede subvencije Eko sklada je sicer tako, da bi Občina Kočevje morala od Ministrstva za finance RS pridobiti dovoljenje za tolikšno zadolžitev (če ima občina zadosten kreditni potencial). Ker pa smo imeli v tem mandatu veliko investicij, ki so bile v veliki večini financirane tudi z strani EU, bi bili najverjetneje neuspešni in bi se investicija ponovno časovno zamaknila najverjetneje v drugi mandat. Zato je edina realna možnost, da začnemo z izgradnjo vrtca na takšen način. Presodili smo, da bo vrtec čim prej zgrajen edino z javno-zasebnim partnerstvom, kjer bo investitor 15 let tudi sam vzdrževal vrtec in z vzdrževanjem občina ne bo imela stroškov.

Kako so vrtci sicer urejeni v Kočevju? Kot primer, sosednja Ribnica je to v preteklih letih zelo lepo uredila, zakaj nekaj podobnega ni bilo možnega v Kočevju?

V prejšnjih mandatih ni bilo veliko politične volje za izgradnjo vrtca. Zdaj so razmere v dveh vrtcih že kritične, saj ne zadoščajo minimalnim standardom. Že nekaj let pa tudi nadzorni inšpekcijski organi opozarjajo na dotrajanost razdelilne kuhinje v Enoti Kekec. Poleg tega tudi centralna kuhinja in centralna pralnica v Enoti Ostržek ne ustrezata več vsem ustreznim standardom in normativom. V Enoti Čebelica je bila zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec že septembra 2008 garderoba za otroke preurejena v igralnico, tako da je bil lahko oblikovan še en oddelek otrok prvega starostnega obdobja. Manjkajočo garderobo pa so zasilno in začasno v dogovoru z Občino Kočevje rešili z bivalnim kontejnerjem. Vrtec tudi nima skupnega prostora za posredno pedagoško delo (vzgojiteljski zbor, priprava na vzgojno delo, izobraževanje za zaposlene in starše ipd.). Od maja 2014 zato uporabljajo prostore Srednje šole Kočevje, če so ti na razpolago, sicer se izobraževanje za strokovne delavce, šolo za starše, roditeljske sestanke ipd. izvaja v igralnicah, na otroških stolčkih, ki pa niso primerni za navedene dogodke.

Omenili ste, da je občina v tem mandatu izvajala več novih investicij …

Najprej naj povem, da se je v tem mandatu klima v občinskem svetu spremenila na bolje, to so tudi investitorji spoznali, da je v Kočevju politika enotna in tako se tudi odločajo za investicije v Kočevju. V tem mandatu smo imeli in še imamo velike investicije, za katere smo se morali tudi zadolžiti, kot je vodovod SORIKO, hostel Bearlog, kamp na jezeru, obnova Kina Kočevje, energetska sanacija objektov, obnovitve šol … Zadolžili se bomo tudi za izgradnjo novega proizvodnega objekta za Kolektor, ki v občini že zaposluje 72 oseb in jih bo z izgradnjo novega proizvodnega objekta zaposlili še dodatnih 30 delavcev.

Kako sicer ocenjujete stanje v Kočevju, brezposelnost je najvišja v Sloveniji?

Brezposelnost iz leta v leto v Kočevju pada. Še vedno pa je odstotek nezaposlenih visok. Po podatkih, ki nam jih posreduje Zavod za zaposlovanje, je veliko ljudi, ki so težko zaposljivi, med njimi je tudi veliko Romov. Po statističnih podatkih za prvo polovico leta 2017 se je stopnja brezposelnosti znižala iz 20,9 na 17,7 odstotka.

Ob lokalnih volitvah leta 2014 je bila stopnja brezposelnosti 23-odstotna, zdaj je 17,7-odstotna, nižja za skoraj 5 odstotnih točk. Zasluge za to si lahko pripisujemo tudi v lokalni politiki, ki je enotna in povezana, ni več razhajanj pri ključnih projektih, ki zagotavljajo razvoj Občine Kočevje. K temu smo veliko pripomogli vsi, ki delujemo v koaliciji in s svojimi predlogi in pobudami ustvarjamo pozitivno okolje za razvoj občine.

V prihodnjem letu pričakujemo še nižjo brezposelnost, saj se trenutno gradijo nove tovarne, ki bodo zagotovile veliko novih delovnih mest, gradi se tudi nekaj novih trgovin.

Smo na dobri poti, da se brezposelnost v Občini Kočevje še dodatno zmanjša in se tako približamo slovenskemu povprečju.

 J. M.