Kočevje: Drama v Slovenskih državnih gozdovih – s popravkom poslovodstva SiDG

Vir: pozareport.si

Med zaposlenimi v podjetju Slovenski državni gozdovi (SiDG), v državni lasti in s sedežem v Kočevju, vre. Stranka Gibanje Svoboda je oktobra lani za direktorja imenovala Marka Matjašiča, skupaj s z Alešem Kaduncem sta vodenje SiDG prevzela 1. januarja letos.

Po dobrih treh mesecih pa se že dogaja drama.

Spletni portal pozareport.si danes objavlja (formalno sicer anonimno) pismo zaposlenih, ki so ga ti poslali članom nadzornega sveta. Nadzorniki naj bi o vsebini pisma razpravljali že na današnji seji.

Bojan Požar je zapisal, da pismo objavlja na izrecno željo zaposlenih, primoranih biti tiho, da obdržijo službe. Do vsebine zapisanega se Požar ni opredeljeval, dodal pa je:

“Čeprav – vsaj – glede finančnih nakazil na Finsko, preverjeno drži.”

Vir: pozareport.si

V nadaljevanju objavljamo popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev, ki smo ga po objavi prejeli od vodstva SiDG.

Poslovodstvo SiDG se osredotoča na poslovanje in reševanje podjetja Snežnik

Na spletnem portalu https://moja-dolenjska.si/ je bil dne 18. aprila 2023 objavljen članek z naslovom »Kočevje: Drama v Slovenskih državnih gozdovih«, povzet po viru: pozareport.si, ki je vključeval tudi objavo anonimnega pisma. V članku in anonimnem pismu je objavljena vrsta neresničnih navedb, članek pa v javnosti ustvarja napačno predstavo o delovanju podjetja Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) in njenega poslovodstva. SiDG ni imel možnosti podati odgovora na objavljene navedbe, zato zaradi objektivnega informiranja javnosti posredujemo spodnja pojasnila.

Ne drži trditev avtorja članka, da je novo poslovodstvo imenovala stranka Gibanje Svoboda. Imenoval ga je nadzorni svet družbe SiDG, člana poslovodstva pa nista člana nobene politične stranke.

Glavnino članka predstavlja nekritična objava anonimnega pisma, zato želimo za začetek poudariti, da je pisanje anonimk domnevno nezadovoljnih zaposlenih na SiDG stalna praksa, ki se je pojavljala pod vsakim poslovodstvom od ustanovitve podjetja naprej. Toda sočasno SiDG na razpisih za prosta delovna mesta beleži izjemen interes (razen za delovna mesta, za katera na trgu vlada vedno večje pomanjkanje delovne sile, npr. gozdarji sekači, gozdarji traktoristi, vozniki gozdarskih kamionov), fluktuacija je pod državnim povprečjem, prav tako zdravstveni absentizem, rezultati anket zadovoljstva na delovnem mestu pa vsa ta leta kažejo nadpovprečne rezultate.

V zvezi s trditvami, da naj bi v podjetju vladalo slabo vzdušje, strah in nezadovoljstvo, zato naj bi dobri kadri množično odhajali, navajamo, da je bilo v SiDG na dan 31. decembra 2022 zaposlenih 378 oseb, na dan 15. aprila 2023 pa 375 oseb. Od 1. januarja so odpoved dobili samo štirje zaposleni, od tega trije iz poslovnega razloga, eden zaposleni pa iz krivdnega razloga. S strani delavcev je bilo od začetka leta do 15. aprila podanih pet odpovedi pogodb o zaposlitvi, od tega sta odpoved zaradi upokojitve podala dva zaposlena. Enemu zaposlenemu je v tem času prenehala pogodba za določen čas. Od 1. januarja do 15. aprila 2023 je družba zaposlila skupaj pet 5 oseb.

Zgoraj navedene odpovedi pogodbe o zaposlitvi za  tri zaposlene so bile izvedene v smislu  optimizacije poslovanja, torej zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških in strukturnih razlogov. Ob analizi organizacije in strukture del in nalog je bilo ugotovljeno, da se večina nalog po pogodbi o zaposlitvi ni izvajala, določene naloge so se izkazale za nepotrebne iz razloga podvajanja delovnih nalog, zato so bili izpolnjeni pogoji za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Ne drži niti trditev, da naj bi bila udeležba zaposlenih na akciji Pomladimo gozdove zelo slaba oziroma, kot je zapisano v podpisu pod fotografijo, nujna. Dogodka se je na petih lokacijah kljub dežju udeležilo 17 % zaposlenih, lani, ko je bilo lokacij šest, torej ena več, in sončno vreme, pa 23 % zaposlenih. Udeležba je torej primerljiva in ni bila obvezna za nikogar. Zanikamo trditev, da naj bi prihajalo do mobinga in groženj. Da to ne drži, pove tudi podatek, da smo zgolj s strani enega zaposlenega prejeli prijavo, in sicer kot odgovor na ugotovitve v postopku obravnave hujših kršitev delovnih obveznosti (prisotnost alkohola na delovnem mestu), podan mu je bil odgovor in v nadaljevanju s strani tega zaposlenega ni bilo več odziva.

V zvezi s selitvijo dela zaposlenih na tri lokacije poudarjamo, da so poslovodstvo k tej odločitvi vodili objektivni poslovni razlogi. Podjetje mora zaradi izteka najemne pogodbe namreč izprazniti najete prostore na lokaciji Reška cesta v Kočevju, na kateri trenutno dela 49 zaposlenih sodelavcev. Na to lokacijo se je SiDG začasno preselil, saj je prejšnje poslovodstvo načrtovalo obnovo objekta Marof v Kočevju, ki je bil kupljen avgusta 2021, obnova pa bi morala biti po prvotnih načrtih končana do konca 2022, vendar se v tem času ni niti pričela. Ker je ocenjeni strošek obnove za 2,5-krat presegel prvotno načrtovani znesek, zaradi negotovih razmer v gradbeništvu pa končne cene in roka obnove objekta ni mogoče predvideti, se je novo poslovodstvo odločilo,  da  bo najprej optimiziralo uporabo poslovnih prostorov, ki jih že ima v lasti ali dolgoročnem najemu in so bili do sedaj slabo izkoriščeni. Večina zaposlenih (31) se bo tako preselila na sedež hčerinskega podjetja Snežnik iz Kočevske Reke, del v prazne lastne prostore SiDG Logistike v Kočevju, kjer se že nahajajo zaposleni Poslovne enote Kočevje in tehnična služba, del pa na lokacijo v Sinji Gorici, kjer je SiDG leta 2022 dolgoročno (za 15 let) najel 851 m2 novih poslovnih prostorov, kar močno presega trenutno število zaposlenih na tej lokaciji. Na lokacijo Sinja Gorica se bo od zaposlenih, ki prihajajo iz območij, pri katerih je kraj bivanja od delovnega mesta z javnim prevozom skupaj s čakanjem v primeru prestopanja v eno smer oddaljen 1,5 ure ali več, vozilo 22 zaposlenih, od katerih jih pet opravlja večinoma terensko delo na območju cele Slovenije. Na drugi strani že od ustanovitve SiDG na sedežu podjetja dela več zaposlenih, ki se vozijo iz Ljubljane in njene okolice. Dodajmo še, da se iz območja Kočevja in Ribnice po nekaterih ocenah v Ljubljano v službo dnevno vozi nekaj tisoč prebivalcev.

Novo poslovodstvo se je odločilo, da se bo v prvem obdobju svojega mandata osredotočilo na izboljšanje poslovanja podjetja in reševanja najbolj pomembnih poslovnih izzivov pri izvajanju glavnih dejavnosti družbe. Med temi je gozdna proizvodnja, kjer se soočamo s kroničnim pomanjkanjem izvajalcev del v gozdovih, in prodaja lesa, kjer se na evropskem trgu zmanjšuje povpraševanje in posledično cene lesa padajo. Največji izziv pa predstavlja reševanje  hčerinskega podjetja Snežnik Kočevska Reka, ki posluje z veliko zgubo in mu grozijo insolvenčni postopki. Ker v vsaj dveh desetletjih, kolikor trajajo poslovne težave podjetja Snežnik, ni bila  pripravljena ustrezna rešitev in izvedena investicija v proizvodno, poslovno in kadrovsko prestrukturiranje, je poslovodstvo aktivno pristopilo k pripravi sanacijskega programa in najelo uglednega tujega svetovalca. Cilj je čim prej priti do uveljavljenih in preverjenih tehnoloških rešitev, v nekaj mesecih predstaviti sanacijski program nadzornemu svetu in lastniku ter v čim krajšem času pričeti z investicijo. Vrednost sodelovanja s tujim svetovalcem je po oceni poslovodstva primerljivo s podobnimi storitvami zelo ugodna.

SiDG kupcev ne stiska v kot s cenami, ampak skladno s sprejetimi pravili prodaje in kot skrben gospodar državnega premoženja za gozdno lesne proizvode iz državnih gozdov zahteva tržno ceno. Na drugi strani je SiDG stabilen dobavitelj hlodovine skorajda izključno slovenskim žagam in s tem zelo prispeva k razvoju gozdno lesnih verig. Izvajalcev s cenami ne stiskamo v kot, cene sečnja in spravila konstantno naraščajo, problem pa je splošno pomanjkanje izvajalcev v Sloveniji in Evropi.

Odločno zanikamo tudi objavljene trditve, da naj bi partnerica člana poslovodstva kogarkoli zasliševala po pisarnah na Vrhniki ali da bi se nameravala zaposliti v SiDG.

Znova poudarjamo, da so vse odločitve poslovodstva sprejete zaradi izboljšanja poslovanja družbe ter s tem doseganja boljših rezultatov za lastnika Republiko Slovenijo, zaposlene in širše okolje, vse v skladu s cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi. Cilj poslovodstva je zmanjšati stroške, ki niso nujno potrebni za poslovanje družbe, ter optimizirati poslovanje in organizacijo dela, ki trenutno ni optimalna.

Mag. Marko Matjašič, glavni direktor SiDG

Dr. Aleš Kadunc, direktor SiDG