sreda, 24 julija, 2024
Doma Dolenjska Kje bo potekal daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica

Kje bo potekal daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica

Načrtovana trasa daljnovoda.

Na sedežih občin Trebnje, Mirna, Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Sevnica ter na direktoratu za prostor ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani so javno razgrnjeni osnutek državnega prostorskega načrta za dvakrat 110 kilovoltni daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica in drugi s projektom povezani dokumenti. Razgrnjeni so do 31. julija.

Ministrstvo za okolje in prostor ter infrastrukturno ministrstvo bosta na temo gradnje tega daljnovoda pripravili tudi javne obravnave, in sicer:

  • 22. junija na Mirni, v prostorih doma Partizan, Sokolska ulica 2 – s pričetkom ob 16. uri

Trasa predvidenega daljnovoda je dolga 24,4 kilometra. Poteka od razdelilno transformatorske postaje (RTP) Trebnje prek gozdnega grebena vzhodno od naselja Rodine, se spusti v dolino ter se nadaljuje vzdolž ceste in obstoječega 20 kV daljnovoda ter se vzpne na pobočje Jersovca. Južno od naselja Mirna se trasa obrne proti vzhodu, poteka severno od Zabrdja in južno od Žapuž ter se nadaljuje v koridorju obstoječega 20 kV daljnovoda po dolini reke Mirne proti Puščavi, kjer zračni vod preide v podzemnega in kabelsko prečka območje poselitve vse do RTP Mokronog.

Trasa podzemnega voda se nadaljuje proti gozdu, kjer se postavi steber za prehod v nadzemni vod, ki zatem prečka gozdno površino, se nadaljuje po dolini reke Mirne vzporedno s koridorjem obstoječega 20 kV daljnovoda ter se južno od Pijavic odkloni proti vzhodu in poteka prek gozdnih zemljišč južno od Polja pri Tržišču ter prečka daljnovod 2×400 kV Beričevo-Krško.

V nadaljevanju poteka trasa južno od Krmelja, se odkloni proti severu in poteka prek gozdov med Govejim Dolom in Hinjicami ter južno od Križišča. Trasa zatem poteka prek gozdnih površin južno od Lipoglava, Volčjih Jam in Vrha pri Boštanju vse do Boštanja, kjer preide iz nadzemnega v podzemni vod in se zaključi v RTP Sevnica.

Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con v teh občinah.

Za obstoječe daljnovodno omrežje na območju širše okolice Mirne, Šentruperta in Mokronoga so namreč značilne zelo slabe obratovalne razmere, visoki padci napetosti in težave pri zagotavljanju rezervnega napajanja v primeru izpada.

Za jutri, 23. junija, je bila predvidena javna obravnava v Trebnjem in Šentrupertu na Dolenjskem. Točnih podatkov o času in lokaciji nam zaenkrat ni uspelo izvedeti.

Pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo bo možno dajati do 31. julija, in sicer pisno na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve, ter na spletni strani ministrstva za okolje in prostor.

Pripombe je možno oddati tudi z navadno ali elektronsko pošto in sicer na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected], s pripisom DPN za daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica.

M. D.