Kdo zaposluje in kaj je na voljo?

V javnem sektorju na območju jugovzhodne Slovenije je trenutno razpisanih 29 prostih delovnih mest. Mestna občina Novo mesto išče redarja, občina Trebnje išče dva sodelavca v občinski upravi.

Nadalje so tri delovna mesta na voljo v pravosodju, več učiteljev in strokovnih sodelavcev iščejo tudi v različnih osnovnih šolah. Po dolgem času pa sta objavljena dva razpisa za prosti delovni mesti v javnem skladu v Ribnici. Prosta mesta so še v zdravstvu.

Objavljena prosta delovna mesta:

 • Mestna občina Novo mesto: občinski redar
 • Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino, Novo mesto: višji svetovalec za kulturo
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: sodelavec odnosov z javnostmi
 • Okrožno sodišče v Novem mestu: sodni zapisnikar
 • Okrožno sodišče v Novem mestu: samostojni sodniški pomočnik
 • Okrožno sodišče v Novem mestu: vodja urada predsednika sodišča
 • Vrtec Ciciban Novo mesto: pomočnik vzgojitelja
 • Osnovna šola Dragotina Ketteja, Novo mesto: prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike – učitelj delovnega usposabljanja
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: svetovalni delavec – logoped – mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč
 • Osnovna šola Mirna, posebni oddelki: profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike
 • Srednja šola Črnomelj: tehnični delavec
 • Osnovna šola Stari ob Kolpi: učitelj fizike, tehnike in tehnologije
 • Osnovna šola Prevole: učitelj predmetnega pouka fizika z dopolnjevanjem OPB
 • Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Drska, Novo mesto: učitelj tehnike in tehnologije

Trebnje

 • Občina Trebnje: dokumentalist VII/1
 • Občina Trebnje: strokovni sodelavec za evropske zadeve
 • Dom starejših občanov Trebnje: bolničar – negovalec

 Ribnica

 • Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica: področni svetovalec – finančni svetovalec
 • Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica: višji svetovalec, projektni vodja

Zdravstvo

 • Zdravstveni dom Črnomelj: pripravnik – zdravstveni tehnik (2 razpisa)
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist pediater
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Zdravstveni dom Metlika: zdravnik specialist družinske medicine

Drugo

 • Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Novo mesto, Oddelek za varno hrano: inšpektor
 • Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora, Oddelek Novo mesto: pravosodni policist
 • Nova Ljubljanska banka, za Novo mesto: bančni svetovalec

Vir: Zavod RS za zaposlovanje.

C. R.