V Loškem Potoku in Metliki je revizija za leto 2015 v teku, ostali “lahko mirno spijo”

Računsko sodišče Republike Slovenije je najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v državi. Njegove pristojnosti so opredeljene v Ustavi RS. Z delom so začeli v letu 1995, ko so imeli 51 zaposlenih, zdaj jih imajo 127, od tega 92 revizorjev. Pregledujejo torej pravilnost ravnanja z javnim denarjem oziroma z denarjem davkoplačevalcev.

Preverili smo, v katerih občinah z našega območja je Računsko sodišče RS že opravilo revizijo pravilnosti poslovanja, kaj so pregledovali in za katero leto. Ugotovili smo, da je bilo največ revizij v Mestni občini Novo mesto. Kar 27. Zadnja je bila objavljena leta 2013. Kot največjo občino objavljamo prvo, naslednje pa so navedene po abecednem vrstnem redu.

Novo mesto: Rekordnih 27 revizij, zadnja za leto 2011

Mestna občina je imela zelo veliko revizij. Kar 27. Začelo se je že leta 1996 in končalo z letom 2011. V tem času so revizorji pregledovali pogodbe GIP Pionirja, Splošno bolnišnico Novo mesto, Zavod RS za zaposlovanje – Območno enoto Novo mesto, Cestno podjetje Novo mesto, pa spet Splošno bolnišnico Novo mesto, Šolski center Novo mesto, Dolenjske lekarne, pravilnost plač direktorjev v domu za starejše (za leto 2004), zagotavljanje zdrave prehrane otrok v osnovnih šolah, poslovanje Komunale (v letih 2002 in 2003), poslovanje Mestne občine Novo mesto v letu 2001, izplačila funkcionarjem za leto 1994, revizijo smotrnosti poslovanja s področja turizma, podeljevanje koncesij v zdravstvu, oblikovanje cen programov v vrtcih v letu 2004, ločeno zbiranje in ravnanje z odpadki ter odpadno embalažo (sklep izdan leta 2008), revizijo poveljstva Slovenske vojske v letu 1995, poslovanje pri zagotavljanju toplega obroka za dijake v šolskem letu 2008/2009, informiranje in obveščanje javnosti za evropska sredstva (leta 2007), pravilnost in učinkovitost nabave zdravil in mat. v bolnici v letu 2002, upravljanje s kapitalskimi naložbami v letu 2009 in do 30. 9. 2010 ter revizijo odsotnosti zaposlenih v zdravstveni dejavnosti v letih 2010 in 2011. Nato revizorji Novega mesta niso več obiskali.

Črnomelj: 2 reviziji do leta 2009, potem nič več              

Doslej sta bili opravljeni dve reviziji. Ena za pravilnost določanja in izplačevanja plač direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v letu 2003 in prvem trimesečju leta 2004. Poročilo je bilo izdano 10. 1. 2006. Druga revizija je bila za Urejanje javnih površin, kjer so revizorji pregledovali pravilnost oddaje del pri urejanju javnih površin in o smotrnosti izvajanja del pri urejanju javnih površin. Poročilo je bilo izdano 9. 12. 2009.

Po tem datumu revizorji Računskega sodišča RS poslovanja proračunskih porabnikov in občine Črnomelj niso več pregledovali, nobena revizija ni niti v teku.

Dolenjske Toplice: 1 revizija leta 2006, potem ne več

Revizorji Računskega sodišča RS so prečno revizijo pravilnosti poslovanja šestih občin na področju protipožarne varnosti v letih 2001 do 2005 objavili 13. 11. 2006.

Po tem datumu revizorji Računskega sodišča poslovanja proračunskih porabnikov in občine Dolenjske Toplice niso več pregledovali, nobena revizija ni niti v teku.

Kočevje: 5 revizij do leta 2010, potem ne več

Revizorji so pravilnost poslovanja v Kočevju opravljali 5-krat. Najprej so 6. 2. 2003 objavili Revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Doma starejših občanov Kočevje za leto 2001. Nato so 8. 4. 2004 objavili Revizijo pravilnosti poslovanja Hydrovoda, d. o. o., Kočevje v letu 2001. Tretja revizija je bila objavljena 10. 1. 2006: Revizija pravilnosti določanja in izplačevanja plač direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v letu 2003 in prvem trimesečju leta 2004. Četrta revizija je bila objavljena 30. 6. 2011: Revizija pravilnosti prehoda na nov plačni sistem v zdravstvenem domu Kočevje. Peta revizija je bila objavljena 21. 12. 2012: Pravilnost poslovanja Občine Kočevje v letu 2010. Po tem datumu revizorji Kočevja niso več obiskali.

Kostel: 2 reviziji, v letih 2014 in 2015

Kostel so revizorji obiskali dvakrat. Najprej so 6. 11. 2014 objavilo poročilo: Dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. Nato so 24. 11. 2015 izdali Poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012.

Loški Potok: Revizija za leto 2015 je v teku

Izdelan je že predlog poročila, končno poročilo bo kmalu znano. Pred tem revizorji te občine niso revidirali.

Metlika: Revizija za 2015 je v teku, pred tem 1 revizija za 2003 in 2004                               

Revizija za leto 2015 je v teku, izdelan je Osnutek revizijskega poročila. Pred tem so revizorji poročilo: Revizija pravilnosti določanja in izplačevanja plač direktorjev javnih zdravstvenih zavodov v letu 2003 in prvem trimesečju leta 2004 objavili 10. 1. 2006.

Mirna Peč: 1 revizija leta 2013

Revijo smotrnosti dela poslovanja občine Mirna Peč so revizorji objavili 5. 12. 2013. Drugih revizij niso opravljali.

Mokronog-Trebelno: 1 revizija o zadolževanju 2009 do 2013

Revizorji so revidirali zadolževanje Občine Mokronog – Trebelno v letih 2009 – 2013 in poročilo izdali 25. 3. 2015. Drugega v tej občini niso revidirali niti ni na vidiku.

Osilnica: 1 revizija za leto 2008

Osilnico so revizorji pregledovali enkrat, pravilnost poslovanja občine so pregledali za leto 2008, poročilo pa izdali 11. 6. 2010.

Vir: Računsko sodišče RS.

T. H.