Kaj je dogovor prinesel javnim uslužbencem?

(vir: pixabay.com)

Konec maja so minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik ter predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisali Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. K podpisu so pristopili tudi preostali sindikati javnega sektorja.

Dogovor je podpisalo 28 sindikatov javnega sektorja (od 45), aneks h kolektivni pogodbi pa 32 sindikatov (od 45). Dodatno so bili podpisani še nekateri aneksi, kar nakazuje, kako obsežno je to področje. Več podatkov in seznam vseh podpisnikov v celoti je dostopen tukaj

S tem je bila omogočena uveljavitev aneksov in s tem višjih pravic za javne uslužbence že pri obračunu plač in stroškov za mesec junij 2021.

Vsebina dogovora in aneksov je bila objavljena v Uradnem listu, veljati so začeli 4. junija 2021.

Kaj je dogovori prinesel javnim uslužbencem?

Višji regres za letni dopust za leto 2021, in sicer v višini 1050 evrov (izplačano v dveh delih, 1024 evrov 4. junija, preostanek v višini 26 evrov pa ob izplačilu majske plače, torej med 10. in 15. junijem), višja povračila stroškov in drugih prejemkov, spremembo pri načinu obračuna stroškov prevoza na delo in z dela – po novem se bo povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračunavalo na enak način – in premik izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih.

Slednja dva ukrepa prinašata predvsem veliko administrativno razbremenitev.

S premikom izplačilnega dneva bo zagotovljen sproten obračun in izplačilo plač povsod v javnem sektorju, ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, s katero se odpravlja veliko nepotrebnega administriranja, hkrati pa se zagotavlja tudi enaka obravnava vseh javnih uslužbencev.

Podpisniki dogovora so se dogovorili tudi, da bodo nadaljevali s pogovori o vprašanju višine vrednosti plačnih razredih in o odpravi preostalih neusklajenih zadevah iz naslova odprave varčevalnih ukrepov.

Podrobnosti iz dogovora

Regres za prehrano med delom se s 3,99 evrov zvišuje na 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji v trajanju nad 12 ur znašajo 21,39 evra, medtem ko so prej znašala 16 evrov, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znašajo 10,68 evra. Ponovno se uvaja tudi dnevnico v trajanju od najmanj 6 do 8 ur, znaša pa 5,16 evra.

Na področju solidarnostne pomoči se za člane reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki tega dogovora in aneksov, zvišuje cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči, in sicer s 130 na 140 odstotkov minimalne plače. To pomeni, da ostaja višina solidarnostne pomoči enaka, se pa cenzus (trenutno določen v višini minimalne plače) za člane sindikatov, ki bodo podpisali aneks, zvišuje s 130 na 140 odstotkov minimalne plače, kar pomeni, da bo do solidarnostne pomoči upravičenih več zaposlenih v javnem sektorju.

Terenski dodatek znaša še naprej 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur, kar posledično pomeni zvišanje terenskega dodatka, saj se zvišuje tudi višina dnevnice.

Jubilejne nagrade: višina in pogoji nagrade ostajajo enaki. Pomembno pri tem pa je, da se po novem za pravico do jubilejne nagrade upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki upravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Usklajevanje zneskov: višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Po novem se usklajujejo tudi vsi preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči), ki se do sedaj niso usklajevali, in sicer enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša namesto 18 in za nekatere primere 30 odstotkov, zdaj v vseh primerih 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela prinaša dogovor bistveno spremembo glede samega načina obračuna teh stroškov: po novem se povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračuna na enak način. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izračuna na podlagi razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot 2 kilometra. Po trenutni ureditvi pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov v višini stroškov javnega prevoza, kilometrina pa samo, kadar javni prevoz ni možen. Veljavni način povračila stroškov pomeni izjemno zapleten način in veliko administrativno obremenitev za vse kadrovske in računovodske službe v javnem sektorju. Po novem se izračun potnih stroškov za vse javne uslužbence izračunava zgolj na podlagi razdalje (kilometrine med krajem bivališča in krajem opravljanja dela).

Povračilo stroškov kilometrine znaša za vsak kilometer 10 odstotkov cene neosvinčenega ne motornega bencina (trenutno 8 odstotkov) 95 oktanov, vendar ne manj kot 30 evrov, pri čemer pa se upošteva dejansko število prihodov na in odhodov z dela.

Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v naslednjih višini:

• za študente v višini 172 evrov mesečno (pred podpisom 97,54 evra);

• za dijake v višini 86 evrov mesečno (prej 47 evrov).

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih: dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu. To bo omogočilo sprotno obračunavanje plač.

Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1050 evrov, torej prvič v zgodovini v javnem sektorju – kar pa je sicer običajno v zasebnem sektorju – več kot je znesek minimalne plače, kar je sicer minimum v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Navedeno velja od vključno 1. junija 2021 dalje.

J. M.