Gradnja kanalizacije v Vrhu pri Šentjerneju se lahko prične

Podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacije v Vrhu pri Šentjerneju (vir: občina)

Občina Šentjernej namerava izboljšati komunalno opremljenost občine, zmanjšati emisije komunalnih odpadnih voda v podtalje in posledično v reko Krko ter zaščititi okolje pred komunalnimi odpadnimi vodami z izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju.

Tako so včeraj, pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja, Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, Miljenko Muha, predsednik uprave podjetja Kostak (izvajalec) in direktorica Gradnje Boštanj Marinka Povše (partner) podpisali pogodbo za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Občina Šentjernej.

Projekt je eden izmed 28 projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija, ki sta ga leta 2017 (dopolnitev avgusta 2018) podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet razvojne regije Jugovzhodna Slovenija.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V okviru javnega naročila gradnje kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju bo dograjen sistem komunalne kanalizacije, edini v šentjernejski občini z več kot 2000 populacijskih enot.

K obstoječim okrog 17 kilometrov kanalizacije, ki je povezana s centralno čistilno napravo v Šmalčji vasi, bo zgrajeno še približno 2,1 kilometra gravitacijskih vodov, nekaj več kot 280 metrov tlačnih vodov, 2 črpališči, 2 hišni črpališči, vgrajenih pa bo tudi 7 malih komunalnih čistilnih naprav.

Po končani naložbi bo ta aglomeracija (2525 PE) v celoti pokrita. Naselja v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju so: Šentjernej, Vrh, Gorenja Brezovica, Dobravica in Šmalčja vas.

Vrednost gradbenih del na osnovi popisov iz projekta PZI in javnega naročila je 824.063,93 EUR (brez davka na dodano vrednost). Skupna vrednost naložbe znaša 994.471,79 EUR (brez DDV).

Občina je bila uspešna pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev v višini 665.780,20 EUR. Kot najugodnejši izvajalec je bilo izbrano podjetje Kostak, s partnerjem Gradnje Boštanj.

Dela se bodo pričela v oktobru, končana pa bodo najkasneje v roku 20 mesecev.

Župan Jože Simončič je v svojem nagovoru zbranim dejal, da poziva državo, da občinam omogoči pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo komunalne infrastrukture tudi za aglomeracije pod 2000 PE, kajti vse aglomeracije v občini Šentjernej so namreč manjše. Zahvalil se je sodelavcem in vsem, ki so do sedaj pri projektu opravili dobro delo.

M. D.