Gradbeni zakon: Hitreje in enostavneje do gradbenega in uporabnega dovoljenja

Fotografija je simbolična.

Z današnjim dnem se začenja uporabljati nov gradbeni zakon, ki je začel veljati konec leta 2021. Zakon ne spreminja sistema, temveč nadgrajuje prejšnjo ureditev in prinaša učinkovitejše postopke.

Novosti so pri izdaji gradbenega dovoljenja, to bo hitrejše, pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše je enostavnejše. Novosti so tudi pri rekonstrukcijah in legalizacijah objektov.

Gradbeni zakon prinaša novosti med drugim pri izdaji gradbenega dovoljenja. Instrukcijski rok za izdajo dovoljenja je za objekte brez vplivov na okolje, če ima investitor vso potrebno dokumentacijo in nihče od stranskih udeležencev gradnji ne nasprotuje, po novem 30 dni.

Enostavnejše je pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše, za kar je potrebna izjava nadzornika gradnje, da je bila ta skladna s projektno dokumentacijo in da izpolnjuje bistvene zahteve. Pri tem ni pogoja, da mora biti dokončana tudi fasada.

Investitorji lahko po novem objekte, ki ne potrebujejo okoljske presoje, na lastno odgovornost začnejo graditi že na podlagi dokončnega, ne šele pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Do vzpostavitve sistema eGraditev bo pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja še vedno tudi plačilo komunalnega prispevka. Ko bo pa ta sistem za elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja vzpostavljen, se bo plačilo komunalnega prispevka odmerilo pred začetkom gradnje.

Med začasne objekte so po novem uvrščeni tudi montažni oz. že izdelani objekti, ki se jih postavi v primeru izrednih razmer, ter skladiščne stavbe za dopolnitev obstoječe dejavnosti znotraj industrijskih in prometnih območij. Slednje lahko podjetniki postavijo za obdobje do treh let, nato morajo pridobili gradbeno dovoljenje za stalen objekt na tem mestu.

Uveden je pojem manjša rekonstrukcija, ki premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo. Gre za dela, kot je dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Zanje ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, ampak se izvajajo na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka, ki mora nato ustreznost izvedenih del pisno potrditi. Za manjše rekonstrukcije, ki pomenijo manjše povečanje prostornine ali prizidave zunanjega stopnišča ali dvigala, je treba pridobiti tudi soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom.

Nadzor nad gradnjo nezahtevnih objektov lahko po novem izvajajo tudi občinski inšpektorji.

Novosti so tudi glede legalizacije objektov, in sicer je mogoče za stavbe, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 2005 brez gradbenega dovoljenje ali v nasprotju z njim, pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja. S tem dovoljenjem se šteje, da imajo tudi uporabno dovoljenje.

Poleg tega se po zakonu šteje, da imajo uporabno dovoljenje enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so vpisane v kataster nepremičnin.

A. L.