Evropska sredstva za kanalizacijski sistem v porečju Kolpe tudi v občini Črnomelj

Črnomelj (vir: kraji.eu)

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj«.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,6 milijona evrov.

Občina Črnomelj namerava s projektom izboljšati komunalno opremljenost občine, zmanjšati emisije komunalnih odpadnih voda v podtalje in vodotoka Dobličica in Lahinja.

Namen projekta je zaščititi okolje pred komunalnimi odpadnimi vodami z izgradnjo in modernizacijo fekalne kanalizacije po posameznih ulicah v aglomeraciji Črnomelj ter priključiti te odseke na čistilno napravo.

V okviru projekta bo dograjen kanalizacijski sistem v občini Črnomelj, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje z 88,70 % povečala na 98,00 %.

Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.

Za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe je sredstva Kohezijskega sklada pred kratkim prejela tudi občina Metlika.

M. D.