Ekosistemi: Sanacija in ministrstvo po polžje, okoljevarstveno dovoljenje še veljavno

Tako je gorelo 20. julija 2017 po 16. uri.

Po julijskem požaru na območju Zaloga v Občini Straža sanacija pogorišča, kjer je gorelo več dni, poteka zelo počasi. Občani so nezadovoljni, že ves čas zahtevajo, da se dejavnost zbiranja in predelave odpadkov na tem območju ne sme nadaljevati. Zahtevali so tudi takojšen odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekosistemi.

Velika pričakovanja, tudi v smeri povrnitve gmotne škode, so imeli tudi v občinskem svetu. Očitno jim je bilo tudi marsikaj obljubljenega, saj sta območje požara obiskala tako okoljska ministrica kot vladni predsednik. Po štirih mesecih pa se kaže, da gredo stvari po polžje, ministrstvo pa podjetje Ekosistemi več kot očitno zagovarja.

Na ministrstvu, ki ga vodi Irena Majcen, namreč zatrjujejo, da na območju Zaloga s požarom ni nastala okoljska škoda. Ob tem se kaže, da še vedno ne vedo, koliko in katerih odpadkov je bilo v Zalogu, saj še vedno govorijo o ocenah. Okoljevarstvenega dovoljenja Ekosistemom prav tako niso odvzeli. Odločbo o odvzemu so izdali šele konec oktobra, očitno na pritisk dela javnosti. Ekosistemi imajo zdaj čas za pritožbo, obstaja tudi možnost, da bodo pri tem celo uspešni.

Na ministrstvu tudi zatrjujejo, da sanacija poteka skladno z načrtom in bo končana do konca decembra. V Zalogu navajajo drugače, pritrjuje jim tudi straški župan.

Ob tem je straški občinski svet v začetku avgusta sprejel več sklepov, med drugim tudi to, da jih morajo pristojni redno obveščati o poteku nadaljnjih dogodkov in občini tudi finančno pomagati pri odpravi posledic požara. Spomnimo, da sta pogorišče takoj po požaru obiskala tudi okoljska ministrica Irena Majcen in vladni predsednik Miro Cerar. Veliko sta obljubljala, rezultati so pičli. Edino kriminalisti so zadnjih podatkih eno osebo ovadili, več ni znanega.

Dogodki torej, ki ne kažejo na večji uspeh in ne vlivajo veliko upanja.

Na podlagi znanega smo odgovore iskali pri pristojnih. Preverili smo, kaj se dogaja po obsežnem požaru, kako poteka sanacija in kako izvajajo nadzor, pa tudi, ali imajo Ekosistemi še vedno okoljevarstveno dovoljenje. Vprašanja smo naslovili na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (MOP), odgovore pa nato prejeli z ministrstva za okolje. Odgovora glede okoljevarstvenega dovoljenja, za kar smo zaprosili Arso, pa sploh nismo prejeli.

Dušan Krštinc, župan Občine Straža: “Sanacija poteka prepočasi”

Ker so bili pristojni z odgovori bolj skopi kot ne, smo se obrnili še na straškega župana Dušana Krštinca. Kaj nam je povedal, objavljamo v nadaljevanju.

Kako poteka sanacija po požaru na območju Ekosistemov?
Sanacija po našem mnenju poteka bistveno prepočasi, saj so na dvorišču še zmeraj kupi odpadkov, pokriti s polivinilom.

Ali je vlada občini dodelila kakšna sredstva za odpravo posledic požara in če je, koliko?
Ne.

Ali ste seznanjeni, če imajo Ekosistemi še okoljevarstveno dovoljenje?
V petek, 27. 10. 2017, smo bili s strani ARSO obveščeni, da so z odločbo podjetju Ekosistemi, d. o. o., na predlog Inšpektorata RS za okolje in prostor, odvzeli okoljevarstveno dovoljenje. Rok pritožbe je 15 dni po vročitvi, tako da odločba še ni pravnomočna.

Kako potekajo aktivnosti po sklepu, da se dejavnost zbiranja odpadkov umakne s področja gospodarske cone v Zalogu?
Pripravljen imamo predlog sprememb in dopolnitev OPPN GC Zalog, za katerega pridobivamo smernice nosilcev urejanja prostora. Pridobljenih imamo že večina smernic, tako da se pripravlja dopolnjen osnutek OPPN, katerega bomo javno razgrnili.

Kaj je ministrstvo odgovorilo Občini Straža? Tri mesece po tem

Po sklepu občinskega sveta z dne 8. avgusta je ta od Vlade RS zahteval, da jim za odpravo posledic požara zagotoviti potrebna finančna sredstva in nudi vso podporo pri pridobivanju informacij in podatkov.

Na podlagi tega je ministrstvo 2. novembra (tri mesece po seji občinskega sveta) Občini Straža sporočilo, da Agencija RS za okolje (Arso) izvaja redna mesečna vzorčenja reke Krke na dodatnem merilnem mestu Srebrniče. Vse dosedanje analize vzorcev vode pa kažejo, da je kemijsko stanje reke Krke dobro. Pred slabim mesecem dni, torej v oktobru, je bilo izvedeno tudi vzorčenje podzemne vode Dolenskega Krasa, vendar Arso še nima analiz. “Ker okoljska škoda po Zakonu o varstvu okolja (še) ni bila dokazana, upravljavcu ne moremo naložiti sanacije okoljske škode,” so zapisali na okoljskem ministrstvu.

V nadaljevanju so poudarili, da so Ekosistemi pripravili “program sanacije pogorišča”. Iz dopisa še izvemo, da je bilo na lokaciji v Zalogu “pred požarom po oceni okrog 2.000 ton goriva iz odpadkov, ki v požaru ni bilo prizadetih, in okrog 2.000 ton delno ožganih odpadkov“. Ampak vse to so samo ocene.

Kaj so nam odgovorili? Poudarili, da v požaru ni nastala okoljska škoda

Podobno kot občini so z ministrstva odgovorili tudi na vprašanja portala Moja Dolenjska. S tem, da so pri nas še posebej poudarili, da po ugotovitvah Agencije RS za okolje (Arso) v požaru ni nastala okoljska škoda, da pa je Inšpekcija za okolje in naravo pri inšpektoratu na podlagi ugotovitev 25. avgusta 2017 izdala odločbo.

Nadalje navajajo, da so Ekosistemi »v zvezi z okoljsko nesrečo po požaru« izpolnili obveznosti po Zakonu o varstvu okolja«. To pa je, da mora povzročitelj nesreče, v tem primeru podjetje Ekosistemi, ministrstvo takoj obvestiti o vseh pomembnih dejstvih, izvesti vse potrebne ukrepe za omejitev in jim poslati tudi vse podatke o nastali okoljski škodi. K temu je treba priložiti še predlog sanacijskih ukrepov, ki jih mora odobriti ministrstvo.

To so torej Ekosistemi izpolnili. V nadaljevanju pa na ministrstvu zatrjujejo, da sanacijska dela na pogorišču potekajo v skladu s terminskim planom. Vse skupaj naj bi se končalo do konca decembra 2017. Zatrjujejo, da Inšpekcija za okolje in naravo potek sanacije nadzoruje s pogostejšimi nadzori.

Kaj so Ekosistemi doslej naredili v postopku sanacije – po navedbah okoljskega ministrstva?

  • Opravljeno je blindiranje (zapora, zamašitev – op. av.) cevovoda na lokaciji dvorišča, po kateri so odtekale onesnažene padavinske vode na kmetijsko površino južno izza železniške proge. Občini so dodatno odgovorili, da je bilo izvedeno čiščenje obeh vodnjakov na tej površini, ugotovljeno pa, “da se v to meteorno kanalizacijo stekajo tudi odpadne vode (fekalne vode) iz neznanih virov.
  • Onesnaženo meteorno vodo iz skrajne zahodne strani neutrjenih skladiščnih površin odvažajo. Ne sami, to delo opravljajo pooblaščeni zbiralci. Občini so dodatno pojasnili, da to vodo prečrpavajo v 1-kubične cisterne, doslej je bilo odpeljano 20,86 tone onesnažene padavinske vode, za katere so izdani evidenčni listi.
  • Odpadke so iz neutrjenih površin prestavili na utrjene površine in jih prekrivajo s folijo. Za večino lesnih sekancev navajajo, da so že odstranjeni.
  • Doslej so Ekosistemi v tujino odpeljali dobrih 142 ton goriva (SRF). Občini so dodatno sporočili, da je bilo to gorivo odpeljano na Slovaško.
  • Za zažgane odpadke so izdelali oceno, iz katere je razvidno, da je možno le odlaganje na odlagališču nenevarnih odpadkov zaradi zmanjšane energetske vrednosti.
  • Opravili so vsa rušitvena dela poškodovanih objektov, gradbene odpadke pa so zbrali ločeno, za njih je predvidena predelava – drobljenje.

Kdo bo povrnil škodo gasilcem? Najverjetneje občine in davkoplačevalci

Občinski svet občine Straža je na avgustovski seji sprejel tudi sklep, naj podjetje Ekosistemi za odpravo posledic po požaru gasilcem omogoči nakup nove gasilske opreme, pokrije stroške preventivnih pregledov gasilcev in članov civilne zaščite. Kako je s tem, ali so jim poravnali stroške in kolikšni so bili ti, smo vprašali Gregorja Blažiča iz GRC Novo mesto. Odgovorov zaenkrat še nismo prejeli. Predvidevamo pa, da je s povrnitvijo škode podobno kot v primeru Občine Straža: Nič!

V nadaljevanju objavljamo odgovor ministrstva, kot so ga posredovali vodstvu Občine Straža, posredoval nam ga je župan Dušan Krštinc.