Dokončno: Dodatek zaradi visokih cen energentov

(vir: pixabay.com)

Zakon, po katerem bo država pomagala državljanom zaradi visokih cen energentov, je sprejet tudi v državnem zboru. V zakonu je določenih 150 evrov solidarnostnega dodatka, izplačan bo do 15. aprila.

Vlog za izplačilo ni potrebno oddajati, obstaja pa izjema, to so prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši čas.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni:

  • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj;
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov;
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021;
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021;
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Upravičenci do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni še do dodatka v višini 50 evrov.

Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Od dodatka se ne plača dohodnina. Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat.

Vsem upravičencem bo solidarnostni dodatek izplačan do 15. aprila, po uradni dolžnosti in jim torej vlog ni potrebno oddajati.

Kdo mora oddati vlogo

Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Ti bodo morali pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podati vlogo skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo oziroma odsotnosti zaradi višje sile vložena pri izplačevalcu solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2022. 

Od kje je vlada zagotovila denar?

Iz Sklada za podnebne spremembe. Po ocenah ministrstva bo do solidarnostnega dodatka predvidoma upravičenih 710.000 ljudi, za kar bo potrebnih okvirno 106,5 milijona evrov.

M. D.