Dijaki Srednje šole Črnomelj upravičeni do denarne spodbude

(vir: arhiv)

Dijaki Srednje šole v Črnomlju morajo do 30. septembra poslati vlogo za dodelitev denarne spodbude za to šolsko leto. 

Prejemali bodo po 80 evrov mesečno, čas prejemanja je obdobje enega šolskega leta. Izplačilo bo vsakega 10. v mesecu.

Do denarne spodbude so upravičeni dijaki, vpisani v 1. letnik katerega koli programa srednje šole in dijaki, vpisani v 2. letnik programa Gimnazija na črnomaljski srednji šoli. Pri tem dijak ob vpisu v 1. letnik ne sme biti starejši od 17 let.

Pravico do denarne spodbude lahko uveljavljajo vsi dijaki, tudi tisti, ki prejemajo kakršno koli štipendijo.

Dokumentacija, ki jo morajo dijaki priložiti k vlogi:

  • Izpolnjen in podpisan obrazec Prijava
  • Potrdilo o vpisu v 1. letnik Srednje šole Črnomelj ali potrdilo o vpisu v 2. letnik Srednje šole Črnomelj, program Gimnazija.

Dijaki s stalnim prebivališčem na območju občin Črnomelj, Metlika ali Semič oddajo vlogo na sedežu občine, kjer imajo stalno prebivališče.

Dijaki s stalnim prebivališčem izven Bele krajine pa vloge oddajo na sedežu Občine Črnomelj.

Vlogo lahko pošljejo v fizični obliki, po pošti priporočeno ali na elektronski naslov posamezne občine.

Še več podrobnosti je dostopnih na povezavi 

Vloga, ki jo mora izpolniti dijak: Obrazec

A. L.