CSD Trebnje: Nasilje v družinah in ogroženost otrok se povečujeta

Center za socialno delo Trebnje

CSD Trebnje, ki pokriva širše območje, navaja, da je bilo lani v postopku razveze 13 zakonskih parov, v razhajanju pa še 20 zunajzakonskih parov z mladoletnimi otroki. Partnersko in družinsko svetovanje so opravili v 29 primerih. Težave pri izvajanju stikov vsaj enega od staršev so obravnavali v 16 družinah. Na področju preživnin so vodili 403 primere. Bilo je tudi 83 priznanj očetovstva še pred rojstvom otrok. Nasilja v družinah in obravnava ogroženih otrok je bilo v 52 primerih. Na novo ogroženih in zanemarjenih je bilo 34 otrok.

Priznanja očetovstva pred rojstvom otrok: 83

Center za socialno delo (CSD) Trebnje spremlja razmere tudi na področju varstva otrok in družine. Na področju priznanja očetovstva so ugotavljali, da je bila večina priznanj podanih pred rojstvom otroka, teh je bilo 83.

V postopku razveze: 13 zakonskih parov z mladoletnimi otroki

V postopku razveze zakonske zveze so obravnavali 13 zakonskih parov, pri čemer je bil v 11 primerih opravljen svetovalni razgovor med zakoncema, dva primera sta bila odstopljena v nadaljnjo obravnavo drugemu krajevno pristojnemu CSD. Z 9 otroki, ki so bili starejši od 10 let, so opravili tudi osebni razgovor v predhodnem soglasju s starši. Hkrati se je 5 parov v razhajanju odločilo za sporazum o zaupanju otrok, preživnine in stikih za potrebe sporazumne razveze. Sklenili so ga na CSD.

V razhajanju 20 zunajzakonskih parov z mladoletnimi otroki

CSD je pristojen tudi za otroke v družinah v razhajanju, katerih starši niso poročeni in živijo v zunajzakonski skupnosti. Postopek je vsebinsko skoraj identičen razhajanju poročenih parov. Takšnih parov v razhajanju v CSD Trebnje, ki pokriva tudi območja ostalih občin na tem območju (Šentrupert, Mirna in Mokronog – Trebelno), je bilo 20. V 14 primerih sta se starša sporazumno razšla in sporazumela o bistvenih vprašanjih glede varstva in vzgoje otrok, preživnini in stikih že pri nas na Centru. V 6 primerih pa so postopki potekali na sodišču. V tem primeru CSD izdela poročila, mnenja in opravi pogovore z otroki. V 4 primerih je prišlo do predodelitve otrok, kar je potekalo v sodnih pravdnih postopkih, CSD pa je bil tudi tu vključen v postopke.

Partnersko in družinsko svetovanje: V 29 primerih

Nadalje je CSD Trebnje lani v 29 primerih vodil partnersko in družinsko svetovanje. To so primeri, ko bodisi eden od partnerjev ali oba prepoznavata in ugotavljata nezadovoljstvo v partnerskem odnosu in se še odločata o tem ali se bosta razšla ali pa ostala skupaj in začela reševati nastale medsebojne težave za kvalitetno partnerstvo in složno družinsko življenje.

Izvajanje stikov z otroci: Težave v 16 družinah

Na širšem trebanjskem območju je imelo težave pri izvajanju stikov enega od staršev z otrokom ali otroci 16 družin, kjer so starši poiskali pomoč socialnih delavcev. To so starši, ki že imajo stike določene v sodnem postopku ali pa so starši, kjer je proces njihovega razhajanja še v teku in se je potrebno dogovoriti vsaj za začasni potek izvajanja stikov do pravnomočno zaključenega sodnega postopka. V dveh družinah so za 4 otroke izvajali redne stike pod nadzorom strokovne delavke CSD, za eno družino pa so bili s sodiščem v fazi dogovarjanja in o stikih pod nadzorom še ni sodno odločeno.

V enem primeru pa so staršema pomagali tudi pri razrešitvi spora glede spremembe osebnega imena otroku.

Preživnine: 403 primeri

Na področju dela s preživninami so vključeni tako že začetku ob razhajanju staršev, ko ti urejajo statusna razmerja do svojih otrok in sklenejo sporazum na CSD. V nadaljevanju so vključeni v postopke pri spremembah preživninskih obveznosti staršev (izdelava poročil pri sodnih postopkih zviševanja, zniževanja, pomoč pri izvršbah preživnin, uveljavljanju nadomestila pri preživninskem skladu ter v kazenskih postopkih zaradi neplačevanja preživnin). Opravljajo tudi preverbo do upravičenosti preživnin za tiste upravičence, pri katerih obstajajo izraženi dvomi, da se ne šolajo redno. Na CSD tako vodijo evidenco preživninskih upravičencev. Lani je bilo skupno 403 preživninskih upravičencev, od tega 8 za odrasle osebe, katerih zavezanci so njihovi razvezani zakonci ali odrasli otroci.

Nasilje v družinah in obravnava ogroženih otrok: Na novo 52 primerov

V letu 2017 so na novo evidentirali in obravnavali 52 primerov nasilja oz. ogrožanja. Zaradi nasilja v družinah je bilo posebej obravnavanih 50 povzročiteljev nasilja. V obravnavanih družinah je bilo največkrat v družinah prisotno fizično in psihično nasilje, redkeje spolno, ekonomsko in zanemarjanje. V 20 primerih so policisti povzročiteljem nasilja izrekli prepoved približevanja.

V 2 primerih so se žrtve umaknile na varno lokacijo, vendar sta bivanje tam že obe zaključili.

Ogroženih in zanemarjenih: Na novo 34 otrok

V CSD Trebnje so lani na novo začeli voditi postopke ugotavljanja ogroženosti ali zanemarjanja za 34 otrok.

V CSD Trebnje ugotavljajo, da je bilo tudi v letu 2017 več na novo evidentiranih obravnav nasilja v družinah. V letu 2017 je bilo tudi več ugotavljanja ogroženosti otrok.

Rejništvo: 9 rejniških družin

Na območju CSD Trebnje izvaja rejniško dejavnost 9 družin (Mokronog – Trebelno 0, Šentrupert 2, Mirna 0, Trebnje 7). Dva rejnika sta imela status poklicnega rejnika. Dve rejniški družini sta bili v register izvajalcev rejniške dejavnosti vpisani v decembru 2017, ko sta končali vsa usposabljanja. V rejništvu je bilo 8 otrok, od tega 2 na območju občine Mokronog – Trebelno, Šentrupertu 3, v Trebnjem 3, na Mirni pa ni bilo nobenega.

Oddaja otrok v zavod: 4 otroci

V vzgojnih zavodih, ki so bili tja nameščeni z odločbo CSD, so spremljali 4 otroke (Vzgojni zavod Planina 1, Mladinski dom Malci Beličeve 2 in Vzgojni zavod Višnja Gora 1). Za enega izmed otrok je ukrep namestitve v Vzgojni zavod določilo sodišče. Izvedena je bila tudi premestitev mladostnika v drugi vzgojni zavod.

Posvojitve: 2 posvojitvi

V letu 2017 sta bili na območju CSD Trebnje dve posvojitvi otrok.

Skrbništvo: Za 4 otroke

V 8 primerih je bil CSD pozvan za postavitev skrbnika za poseben primer mladoletnim osebam. Štirim otrokom so postavili skrbnika za poseben primer, zlasti za zastopanje v zapuščinskih postopkih in v primeru sklenitve menjalne pogodbe. V dveh primerih skrbnika niso postavili, ker je mladoletni že imel postavljenega skrbnika s strani sodišča, preverjali so le lastnosti skrbnika, v enem primeru dejansko ni bilo potrebe po postavitvi skrbnika, saj je v postopku dedovanja otroka lahko zastopal eden od staršev,

Vodili so 20 zadev odtujitve, obremenitve oz. odobritve pravnega posla za mladoletne osebe, predvsem odobritve dedne izjave, dvig denarnih sredstev, prodaja motorja, ustanovitev služnosti v korist Elektra, uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim ali dviga denarnih sredstev iz pupilnih vlog. Odobrili so 17 zadev, v 3 zadevah odobritve dviga denarnih sredstev iz zavarovalne police, so starši umaknili vlogo še pred izdajo odločbe, zato je bil postopek ustavljen s sklepom.

Obravnava otrok in mladostnikov zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivih dejanj: 54 zadev

Zaradi prekrškov ali kaznivih dejanj otrok in mladostnikov so obravnavali 54 zadev, od tega je bilo v letu 2017 novih 32 zadev. Štirje mladoletniki so bili v lani na novo obravnavani v kazenskem postopku, 20 mladoletnikov pa je bilo na novo obravnavanih v prekrškovnem postopku. Nadzorstvo organa socialnega skrbstva so izvajali za 11 mladostnikov, od tega za 4 na novo v letu 2017.

Podatki so vzeti iz Poslovnega poročila CSD Trebnje za leto 2017, ki je objavljeno na straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

A. L.