Črnomelj: Svetniki SDS, NSi in SLS predlagajo štipendiranje dijakov Gimnazije Črnomelj in znižanje stroškov prehrane osnovnošolcev

Srednja šola Črnomelj

Svetniki SDS, NSi in SLS v črnomaljskem občinskem svetu so občini poslali pobudo za razpis štipendij za nove vpise v Gimnazijo Črnomelj in enkratno znižanje stroškov prehrane ali stroškov šolskih ekskurzij za osnovnošolske otroke.

V pobudi so zapisali, da je v času epidemije ostalo precej neporabljenih proračunskih sredstev, ki so bila namenjena za prireditve v letu 2020. V vseh treh svetniških skupinah menijo, da je treba ta sredstva preudarno prerazporediti v dobro ene izmed naših najranljivejših skupin – to je za osnovnošolske otroke in dijake, slednje z namenom ohranitve obstoja Gimnazije Črnomelj.

Po pregledu občinskega zaključnega računa za leto 2019 in odloka o rebalansu proračuna za leto 2020 so v svetniških skupinah ugotovili, da je letos ostalo 62.000 evrov neporabljenih sredstev iz naslova nekaterih prireditev, kot so Pustovanje, Jurjevanje in Martinovanje.

Poleg navedenega je Občina Črnomelj pridobila višjo povprečnino v višini 498.599 evrov in dodatna sredstva po Zakonu o finančni razbremenitvi občin in za romsko problematiko.

Na podlagi tega predlagajo, da občina zniža stroške prehrane za osnovnošolske otroke ali druge stroške. Za 1305 otrok, kolikor jih v tem šolskem letu obiskuje osnovne šole v občini, bi to pomenilo 22,99 evra na otroka.

Upravičenci do znižanja stroškov prehrane bi bili vsi osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo v Občini Črnomelj oz. šoloobvezni – učenci od 1. do vključno 9. razreda OŠ (ne glede na to, kateri osnovnošolski zavod obiskujejo).

Nadalje v SDS, NSi in SLS predlagajo tudi štipendiranje novih vpisov v Gimnazijo Črnomelj.

V obrazložitvi so zapisali, da se že več let soočajo z velikim upadom vpisa v Gimnazijo Črnomelj, kar je izredno zaskrbljujoče. “Zavedati se je potrebno, da je Gimnazija Črnomelj eksistenčnega pomena za obstoj Srednje šole Črnomelj, ki je v Beli krajini še edina srednješolska ustanova. V preteklosti so njeni učenci nizali vrsto uspehov na tekmovanjih, mnoga leta pa je bila Gimnazija Črnomelj ena izmed uspešnejših po uspehu pri maturi. V reševanje problematike se morajo aktivno vključiti vse belokranjske občine,” so navedli.

V svetniških skupinah SDS, NSI in SLS so tudi prepričani, da bi bila odlična vzpodbuda za povečan vpis v navedeni program podelitev enoletne štipendije ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj.

.”Navedeni ukrep se je izkazal v občinah, kjer so se soočale z enako težavo, kot pravilen in učinkovit ukrep za ohranitev srednje šole v domačem kraju,” so zapisali v SDS, NSi in SLS.

V gimnaziji je trenutno 14 dijakov, svetniške skupine SDS, NSi in SLS v črnomaljski občini predlagajo, da se vsakemu od dijakov podeli po 150 evrov mesečne štipendije.

Ker je to težava, ki zadeva vse tri belokranjske občine, apelirajo na župana, da poda pobudo preostalima belokranjskima občinama (Semič in Metlika), da se tudi njihove občine pridružijo tovrstni pomoči dijakom.

V vseh treh svetniških skupinah so tudi prepričani, da je treba težave reševati na izvoru nastanka.

“Zavedamo se, da so pristojnosti občine v omejenem obsegu, vendar pa mora občina prevzeti odgovornost v delu, kjer je to mogoče. Tako smo mnenja, da mora prevzeti odgovornost tudi predstavnik občine, ki je glede na nastalo situacijo dolžan podati odstopno izjavo. Prav tako mora občinsko vodstvo apelirati na celoten Svet zavoda in vodstvo šole, da v najkrajšem možnem času sprejme ukrepe za razrešitev nastale situacije in jih podrobno predstavi občinskemu svetu,” so zapisali v SDS, NSi in SLS.

Občinsko vodstvo in občinski svet so hkrati obvestili, da bodo zahtevo za ureditev razmer na Srednji šoli Črnomelj poslali tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

C. R.