Črnomelj: Razpis za oddajo stanovanj v najem

Črnomelj (vir: Wikipedija)

Občina Črnomelj je na svoji spletni strani objavila javni razpis za oddajo osem službenih stanovanj v najem, od tega pet v Črnomlju in tri na Vinici. Razpis je bil objavljen že 15. novembra, rok za oddajo ponudb se izteka, zadnji dan je do vključno 1. 12. 2017. Časa za prijavo je torej še 3 dni.

V najem oddajajo naslednja stanovanja:

 1. Grajska cesta 3, Črnomelj: enosobno, mesečna najemnina 115,62 evra
 2. Grajska cesta 3, Črnomelj: dvosobno, mesečna najemnina 171,02 evra
 3. Ulica Moša Pijade 6, Črnomelj: trosobno, mesečna najemnina 212,96 evra
 4. Ulica 21. oktobra 17B, Črnomelj: dvosobno, mesečna najemnina 62,14 evra
 5. Ulica 21. oktobra 19A, Črnomelj: enosobno, mesečna najemnina 121,00 evra
 6. Vinica 49, Vinica: enosobno, mesečna najemnina 110,50 evra
 7. Vinica 49, Vinica: enosobno, mesečna najemnina 104,68 evra
 8. Železničarska cesta 6, Vinica: enosobno, mesečna najemnina 84,53 evra

V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja. Stanovanja niso opremljena, najemnina pa je 4,68 % vrednosti stanovanja.

Razpisni pogoji:

 • Prosilec ali njegovi ožji družinski člani morajo biti državljani Republike Slovenije oziroma Evropske unije. (Slednje pomeni, da so to lahko tudi državljani Republike Hrvaške.)
 • Prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ne sme biti najemnik oziroma lastnik – solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Črnomelj. (Lahko pa je lastnik tega v drugih občinah.)

Komu so namenjena službena stanovanja?

Namenjena so za reševanje stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v občinski upravi Občine Črnomelj in javnih zavodih ter javnih podjetjih na območju Občine Črnomelj, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Črnomelj, državnih organov iz pristojnosti občine, kakor tudi kadra, katerega zaposlitev na območju Občine Črnomelj je zaradi deficitarnosti v posebnem interesu Občine Črnomelj.

Prosilec mora vlogi priložiti naslednje dokumente:

 • potrdilo oziroma pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;
 • priporočilo oziroma mnenje predstojnika ali delodajalca
 • dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome, spričevala, drugo; listine izdane v tujini morajo biti nostrificirane);
 • dokazilo o skupni delovni dobi (v letih, mesecih in dnevih);
 • izjavo, da sam ali njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner in nobeden od družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik ali najemnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Črnomelj (med ožje družinske člane se ne štejejo starši oziroma posvojitelji prosilca). Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno;
 • potrdilo o stalnem oziroma začasnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu prosilca.

Merila in postopek za sprejem odločitve o oddaji službenega stanovanja v najem

Občinska službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:

 • pomembnost del in nalog,
 • stopnja izobrazbe,
 • deficitarnost,
 • stanovanjski status in
 • skupna delovna doba prosilca.

Na podlagi obravnave utemeljenosti prispelih vlog pristojni organ občinske uprave oblikuje prednostno listo za oddajo službenih stanovanj v najem. Prednostno listo potrdi tričlanska komisija, ki jo imenuje županja. Odločbo o uvrstitvi na prednostno listo in o oddaji službenega stanovanja v najem izda direktorica občinske uprave in o tem obvesti vse prijavljene kandidate. Na odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča županja.

Po odločitvi županje se oblikuje dokončna prednostna lista, ki se objavi na oglasni deski Občine Črnomelj. Dokončna prednostna lista za oddajo službenih stanovanj se pošlje tudi vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, da jo objavijo na primeren način. Najemno razmerje z izbranim prosilcem bo sklenjeno za določen čas.

Razpis je na voljo tukaj: JR_sluzbena_stanovanja Obrazec za prijavo in pravilnik sta dostopna tukaj: javni-razpis-za-oddajo-sluzbenih-stanovanj

C. R.