Črnomelj: Imenovali novo ravnateljico Osnovne šole Loka

Za ravnateljico v naslednjem petletnem obdobju je imenovana Damjana Vraničar. Slednja je Osnovno šolo Loka v Črnomlju vodila že doslej. Pred Vraničarjevo, profesorico razrednega pouka, so v novem mandatu veliki izzivi, za naslednje leto je namreč potrjena izvedba projekta obnove osnovne šole v Loki.

Tri prispele prijave

Na razpis za mesto ravnatelja Osnovne šole Loka v Črnomlju so prispele tri prijave. Prijavili so se Alojz Hudelja, prof. kemije in biologije, Tomaž Pavlakovič, profesor matematike in tehnike, ter Damjana Vraničar. Vsi trije so izpolnjevali pogoje, k prijavi so tudi predložili zahtevano razpisno dokumentacijo (življenjepis, fotokopijo diplome, fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu, fotokopijo potrdila o podelitvi naziva svetovalec, fotokopijo potrdila iz kazenske evidence, program dela ter fotokopijo potrdila o ravnateljskem izpitu in program dela.

Kogar zanimajo: pogoji za ravnatelja

Za informacijo še povejmo, da je za ravnatelja javne šole lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bi opravljal funkcijo ravnatelja. Poleg tega mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. O izbiri odločajo svet zavoda, lokalna skupnost (občina) in svet staršev.

Svet zavoda pridobil mnenje občine: za Vraničarjevo

Vloge vseh treh prijaviteljev je nato obravnaval svet zavod, ki je moral pred odločitvijo o izbiri pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, to je občine. Za mnenje so prosili 7. aprila, nato je občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu sporočila, da med tremi kandidati dajejo prednost dosedanji ravnateljici. Kot razlog so navedli: predložen program vodenja in dosedanje izkušnje pri vodenju zavoda. Občinski svet je nato sklep potrdil.

Svet Osnovne šole Loka Črnomelj je nato o kandidatih odločal včeraj in po naših podatkih s 7 glasovi za Vraničarjevo, 3 glasovi za Pavlakoviča in ena oseba vzdržana. Vraničarjeva je bila tako za ravnateljico potrjena za naslednji 5-letni mandat.