Črnomelj: Gradnja gozdne ceste Cirnik – Banova rupa

Podpis pogodbe za gradnjo gozdne ceste in nadzor gradnje (od leve: Brane Banovec, župan Andrej Kavšek in Žiga Pirnat); (vir: občina)

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je z direktorjem podjetja PIRNAT gradbeništvo in telekomunikacije, Žigom Pirnatom podpisal pogodbo za gradnjo gozdne ceste Cirnik – Banova rupa. Hkrati je z Branetom Banovcem, direktorjem podjetja Ambiens, podpisal pogodbo za nadzor gradnje. 

Vrednost projekta, skupaj z nadzorom, znaša 100 tisoč evrov (z davkom). Rok za dokončanje pogodbenih del je najkasneje do 10. maja 2023.

Načrtovana gozdna cesta Cirnik – Banova rupa bo izvedena v dolžini 2050 m, širina ceste bo 4 m in širina vozišča 3 m. Polovico vrednosti bo pokrila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (iz evropskih sredstev), preostanek bo plačala občina.

Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji si je več kot desetletje prizadevalo za izgradnjo gozdne ceste, ki bi povezala območje od Zilj do Adlešičev. V tem obdobju so velik del te povezave že uredili prek Agrarne skupnosti Zilje – Balkovci, neurejeno pa je območje, ki se razteza iz smeri Adlešičev, to je odsek Cirnik – Banova rupa.

K izdelavi projektne dokumentacije in zbiranju soglasij lastnikov zemljišč je občina pristopila v letu 2021. V januarju 2022 je bila podana vloga na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021, ki je bila uspešno rešena.

Z izgradnjo gozdne ceste bo lastnikom gozdov, ki tangirajo na to cestno povezavo, omogočena sečnja in spravilo lesa iz do sedaj težje dostopnih območij gozda. Gospodarjenje z gozdom bo na obravnavanem območju zato bolj racionalno in varno.

Naložbo izgradnje gozdne ceste Cirnik – Banova rupa delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželja, podukrep M04.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva oz. operacije Ureditev gozdne infrastrukture.

A. L.