Črnomelj: Cena vrtca se od leta 2019 ni spremenila

Črnomelj (Foto: Anita Jamšek, vir občina)

Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so se včeraj sestali v sejni sobi Občine Črnomelj. Obravnavali so 25 točk dnevnega reda.

Med drugim so sprejeli tudi nov odlok o prometnem režimu na območju ob reki Kolpi in sklep o določitvi novih cen programov vrtca.

Odlok o prometnem režimu na območju ob reki Kolpi je usklajen s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in predpisi, ki urejajo cestne predpise in varnost cestnega prometa ter je redakcijsko prečiščen. Odlok v tej obliki zagotavlja ureditev začasnih parkirišč. Te lokacije so usklajene z veljavnim prostorskim načrtom občine. Po novem odlok ne omejuje dostopa lastnikom do njihovih parcel. V času javnih prireditev pa je dovoljen tudi dodatni parkirni režim ob pridobljenem soglasju upravnega organa.

Člani sveta so na seji sprejeli tudi Sklep o določitvi cen programov v vrtcih  na območju občine Črnomelj. Ob dejstvu, da Občina že sedaj zagotavlja višje standarde  (prehranski standardi, zagotavljanje plenic, nabava igral in didaktičnega materiala za ustvarjanje in učenje …) in zaradi povečanj predvsem plač, energentov in ostalih materialov, je povišanje cene vrtcev neizogibno. Občina v proračunu že sedaj zagotavlja približno 2,5 milijona evrov sredstev za pokrivanje razlike do ekonomske cene.

Vsako manjše povečanje cene bi ogrozilo nadaljnje izvajanje projektov in investicij v občini. Nove cene vrtca v Občini Črnomelj so tako primerljive z ostalimi slovenskimi občinami.

Cena vrtca se v Občini Črnomelj od leta 2019 ni spremenila. To je pomenilo, da je Občina do sedaj plačala vse stroške, ki niso bili zajeti v ekonomsko ceno in posredno svojim občanom 4 leta zagotavljala enako ekonomsko ceno vrtca, kar ni odražalo dejanskih stroškov.

Tako se je v teh letih nabralo za približno 30 odstotkov povišanja cene. Zato so člani sveta včeraj sprejeli tudi sklep, da se bo cena vrtca usklajevala letno.

Na seji so predstavniki Občinskega sveta Občine Črnomelj obravnavali tudi Letno poročilo Knjižnice Črnomelj, Zaključni račun Občine Črnomelj, Letno poročilo in Gospodarsko-finančni načrt JP Komunala Črnomelj ter ostale točke, katerih podrobnejšo razlago najdete v gradivu na spletni strani Občine Črnomelj.

A. L.