Bojan Kekec in Samer Khalil ponovno izvoljena v Državni svet RS

Danes so volilni odbori po Sloveniji izbirali državne svetnike, ki bodo naslednjih pet let v državnem svetu zastopali lokalne interese. Volilni zbori so potekali v 22 volilnih enotah, v vsaki pa so izvolili po enega svetnika.

Po sicer še neuradnih podatkih bosta lokalne interese z našega območja zastopala:

14. volilna enota: Bojan Kekec (tudi podžupan Mestne občine Novo mesto) in

15. volilna enota: Samer Khalil (tudi podžupan Občine Črnomelj)

Tako Kekec kot Khalil sta bila državna svetnika že v dosedanji sestavi Državnega sveta RS.

Ostali svetniki po sicer še neuradnih podatkih so naslednji:

 • 1. volilna enota – Ljubljana: Dejan Crnek
 • 2. volilna enota – Kamnik: Franc Rokavec
 • 3. volilna enota – Maribor: Franc Kangler
 • 4. volilna enota – Slovenska Bistrica: Milan Ozimič
 • 5. volilna enota – Celje: Marko Zidanšek
 • 6. volilna enota – Velenje: Bojan Kontič
 • 7. volilna enota – Ptuj: Rajko Fajt
 • 8. volilna enota – Ljutomer: Branko Šumenjak
 • 9. volilna enota – Kranj: Igor Velov
 • 10. volilna enota – Jesenice: Bogomir Vnučec
 • 11. volilna enota – Murska Sobota: Marjan Maučec
 • 12. volilna enota – Nova Gorica: Tomaž Horvat
 • 13. volilna enota – Tolmin: Bojan Režun
 • 16. volilna enota – Sežana: Davorin Terčon
 • 17. volilna enota – Logatec: Miroslav Ribič
 • 18. volilna enota – Koper: Boris Popovič
 • 19. volilna enota – Slovenj Gradec: Franc Golob
 • 20. volilna enota – Krško: Srečko Ocvirk
 • 21. volilna enota – Trbovlje: Matjaž Švagan
 • 22. volilna enota – Grosuplje: Dušan Strnad

Za 22 svetniških mest se je potegovalo 70 kandidatov, med njimi tudi dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, in mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, ki pa nista bila izvoljena.

Volitve v državni svet potekajo tako, da svetnike volijo na volilnih zborih volilnih teles, ki jih sestavljajo za to posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij – elektorji. Danes so elektorji izbirali predstavnike lokalnih interesov, jutri pa bodo še predstavnike interesnih organizacij, torej zastopnike socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov.

Državni svet Republike Slovenije je drugi dom slovenskega parlamenta. Ustava Republike Slovenije ga opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljen je iz 40 svetnikov. Delodajalci, delojemalci, kmeti, obrtniki in samostojni poklici imajo po 4 člane, negospodarske dejavnosti 6 in predstavniki lokalnih interesov 22 članov. Slednji so danes, ostali bodo jutri.

Pristojnosti državnega sveta: državnemu zboru lahko predlagajo sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev, nadalje sprejemajo in dajejo mnenja, zahtevajo od državnega zbora, da ponovno odloča o izglasovanem zakonu, zahtevajo uvedbo parlamentarne preiskave, na Ustavno sodišče RS lahko vložijo zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov ter začnejo postopek za sprejem avtentične razlage zakona. Delo je nepoklicno, člani prejemajo sejnine.

C. R.