ARSO: Voda onesnažena zaradi požara, našli tudi pesticide in zdravila

V obratu Ekosistemi v Zalogu je 20. 7. 2017 okoli 16. ure prišlo do požara. Agencija RS za okolje (ARSO) je nato naročila analize reke Krke 200 m dolvodno od mostu Loke – Srebrniče, izcednih/požarnih vod izpod železnice in vod v dveh vodnjakih ob reki Krki, ki sta oddaljena cca 400 m od obrata Ekosistemi. Analizo vzorca izcednih/požarnih vod izpod železnice pa je 22. 7. 2017 naročila še občina Straža. Izvajali so analize onesneževal. Danes pa so znani izidi.

Rezultati analiz kažejo naslednje:

V vzorcih vode reke Krke 21. 7. 2017, 3. 8. 2017 in 4. 8.2017 ni bilo preseganj okoljskih standardov. Krka je imela dobro stanje, vpliva požarnih voda ni zaznati. Dne 4. 8. 2017 je bila javljena prisotnost oljnega madeža. Analiza je pokazala, da ni šlo za oljni madež.

V dveh vodnjakih je bila voda obarvana črno in je imela vonj po fekalijah in onesnaženju.

 • V vodnjaku 1 so preseženi okoljski standardi za kovine kadmij, svinec, nikelj, baker, cink, kobalt, selen, antimon.
 • V vodnjaku 2 so preseženi okoljski standardi za kadmij in kobalt.

Zaradi vonja po fekalijah je bila izvedena mikro biološkaanaliza vzorcev. V obeh vzorcih je določeno preseganje mejne vrednosti za mikrobiološke parametre v odpadni vodi, tako Escherichia coli kot tudi enterokokov.

Prisotnost Escherichia coli v vodi je pokazatelj fekalnega onesnaženja. Enako velja za enterokoke, ki se v vodi ohranijo dlje časa kot Escherichia coli, njihova prisotnost pa je pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja.

Izcedne/požarne vode izpod železnice so se vzorčile 21. 7. 2017 in 22. 7. 2017. V vzorcu, odvzetem:

 • dne 21. 7. 2017, je bila presežena mejna vrednost za anionske tenzide, kar je posledica uporabe sredstev za gašenje. Ostali parametri niso presegali mejnih vrednosti;
 • dne 22. 7. 2017 se je kakovost izcedne vode izpod železnice že na prvi pogled izjemno poslabšala, postala je temno rjava, kalna, imela je vonj po plastiki in razpadlem organskem materialu, količina vode pa se je povečala. Zato je Občina Straža dne 22. 7. 2017 naročila ponovno vzorčenje.

Kaj so našli v vodi? Tudi pesticide in zdravila – pravi koktajl strupov

V tem vzorcu so bili poleg že analizirani parametrov, analizirani še pesticidi in farmacevtske učinkovine. V tem vzorcu vode so bili preseženi splošni fizikalno-kemijski parametri, ki kažejo na onesnaženost:

 • z organsko maso,
 • dušikovimi in fosforjevimi spojinami,
 • fenoli,
 • benzen,
 • toluen,
 • kovine bor,
 • kobalt,
 • železo in mangan,
 • adsorbljivi organski halogeni,
 • cianid prosti,
 • anionski tenzidi,
 • nonilfenoli,
 • oktilfenoli in
 • bisfenol A.

V vzorcu so našli tudi:

 • kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode, in
 • nekatera zdravila: ketoprofen, paracetamol, propifenazon, teofilin in diklofenak (vsebuje ga npr. naklofen duo).

Rezultati analiz vod iz vodnjakov kažejo, da so požarne vode s površinskim odtokom dosegle vodnjake in da je onesnaženje vodnjakov posledica onesnaženih požarnih/izcednih vod in iztoka komunalnih vod.

Celotno poročilo je vidno tukaj:  Poročilo o požarni vodi