Za socialno šibke na voljo spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav

Eko sklad je objavil razpis za nepovratne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso na degradiranih območjih. Socialno šibkim z območij občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje je skupno na voljo 440.000 evrov.

Razpis je bil objavljen v zadnjem Uradnem listu RS, sklad pa je bo tem zapisal: “Eko sklad tistim lastnikom nepremičnin, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči in živijo na degradiranih območjih, povrne celoten strošek zamenjave starih peči.”

Poleg izboljšanja kakovosti zraka ta ukrep prispeva k zmanjševanju energetske revščine. Po novem so do teh spodbud upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka in tisti prejemniki redne denarne socialne pomoči, ki so najemniki občinskih stanovanj.

Zakaj samo nekatere občine v Sloveniji, pri nas le občino Novo mesto?

Območja oz. občine, za katere velja ta poziv, so: občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje. Zakaj te?

Zato, ker ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s trdimi delci PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka.

Od 2000 do 8000 evrov nepovratnih sredstev

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena, sekance in kombinirano kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna pečali odprti kamin;
 • 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna pečali odprti kamin;
 • 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin);
 • 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo na lesto biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Priznani stroški naložbe (kar povrnejo) vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma ene kurilne naprave v posameznem stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;
 • odstranitev stare kurilne naprave;
 • predelavo obstoječga ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimnika oziroma po potrebi izgradnja novega dimnika;
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev.

Kdo lahko vloži vlogo?

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in bo investitor v naložbo na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.

Socialno šibek občan je:

 • lastnik, solastnik ali etaži lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoč, ki ni izredna denarna socialna pomoč;
 • državljan Republike Slovenije, ki je najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoč, ki ni izredna denarna socialna pomoč pri čmer je lastnik navedene stanovanjske enote občna, in v kateri ima najemnik stalno prebivališč ali dovoljenje za stalno bivanje; v primerih teh najemnikov se mora občna zavezati, da v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude ne bo prodala stanovanjske enote, za katero je bila le ta izplačana. Izjava, na kateri občna poda zavezo, je obvezna priloga vloge;
 • lastnik, solastnik ali etaži lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki ima stalno prebivališč v Republiki Sloveniji, in ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere.

Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko upravičena oseba brezplačno prejme po pošti, če jo naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki, lahko pa zanjo zaprosi tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: [email protected].

Za informacije o javnem pozivu se lahko pokliče na telefonsko številko 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30 uro.

Več podatkov in vloga so objavljeni tukaj: www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=134

C. R.